Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 dla zadania pn. : " Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce "

Gmina Starogard Gdański załącza rysunki instalacji gazowej będące elementem odpowiedzi - wyjaśnień treści SIWZ z dnia 18.07.2018r. W SIWZ było : §14 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9 (biuro podawcze na parterze...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 dla zadania pn. " Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce "

Ogłoszenie nr 500169039-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 583826-N-2018 Data: 05/07/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard...

Ogłoszenie o Zamówieniu "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Ogłoszenie nr 590510-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na ełnienie funkcji insp. nadzoru inwestorskiego i dozoru geologicznego nad budową studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie "

GKI.271.10.5. 2018 MF Starogard Gdański dnia 17.07.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 17.07.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, nr ref. RGM.271.9.2018

Ogłoszenie nr 500166274-N-2018 z dnia 16-07-2018 r. Gmina Starogard Gdański: Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. " Termomodernizacja budynku OSP w Siwiałce "

GKI.7013.38.2018/wo1 Starogard Gdański, 2018-07-13 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE ZADANIA PN. „ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W SIWIAŁCE ” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 571623-N-2018 z...

Przetagr nieograniczony na usługę pn - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad termomodernizacją budynku OSP i budynku światlicy wiejskiej w Siwiałce

Ogłoszenie nr 588642-N-2018 z dnia 2018-07-13 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem: „Termomodernizacji budynków gminnych – budynku OSP i budynku świetlicy wiejskiej w Siwiałce” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.10.2018

Starogard Gdański 2018-07-12 RGM. 271.10.2018 Wykonawcy w Postępowaniu przetargowym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.10.2018 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” , nr ref. RGM.271.10.2018

RGM. 271.10.2018 Starogard Gdański, dn. 09.07.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający -...

ogłoszenie o zmówieniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie oraz sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem otworu studni nr 3. "

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy studni głębinowej w Suminie oraz sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem otworu studni nr 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Zatrzymaj banner przewijany