Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddz

ogłoszenie o wyborze oferty na sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Starogard Gdański na lata 2020 - 2023

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Starogard Gdański na lata 2020 - 2023 Urząd Gminy Starogard Gd. informuje, że na podstawie § 4 regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Starogard Gd., w wyniku zapytania ofertowego dla w/w zam

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na montaż 3 szt. pompy ciepła w ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo”

Szanowni Państwo, Gmina Starogard Gdański informuje, że w związku z realizacja projektu ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla mieszkaniowego w Nowej Wsi Rzecznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., poz. 293), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 p

ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddz

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315/1 z dnia 03.12.2007 r.) oraz art. 23 ust....

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: DÖNER KING w miejscowości Koteże.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 33 ust. 1, w zawiązku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201

obwieszczenie Ministra Rozwoju

Obwieszczenie dotyczy przekazaniua do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresiesieci 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. Treść obwieszczenia w załączniku

„Azbest 2020” NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

Gmina Starogard Gdański informuje o rozpoczęciu od dnia 10 lutego 2020r. do 31 marca 2020r., naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, polegające na likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych położonych...

Zatrzymaj banner przewijany