Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert dla zadania: Przystosowanie zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim dla potrzeb osób niepełnosprawnych – dostawa i montaż platformy pionowej

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm. Zamawiający wybrał ofertę nr 10 złożoną przez: Przedsiębiorstwo...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Budowa sieci wodociagowej dla potzreb zasilania w wodę budynków mieszkalnych w Kolinczu

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 24731-2010 na wykonanie zadania „Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę budynków mieszkalnych w Kolinczu" Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął...

Usnięcie awarii - wykonanie remontu części rurociągu połozonego w Sucuminie odprowadzającego wody z jeziora Gregorek do rzeki Piesienica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 04 marca 2010 r. na realizację zadania: „Remont części rurociągu położonego w Sucuminie odprowadzającego wody z jeziora Gregorek do rzeki Piesienicy ” Nazwa i adres Zamawiającego. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Urzędzie Gminy Starogard Gdański...

Odpowiedzi na pytanie wykonawców nr 3 do przetargu: Budowa drogi gminnej nr 213035G Jabłowo-Koteże stanowiącej obwodnicę miasta Starogard Gdański

Pytanie nr 1 W załączonych przez Państwa przedmiarach robót oświetlenia i usunięcia kolizji występuje montaż wysięgników na projektowanych słupach. Natomiast w dokumentacji występuje zapis „należy posadowić projektowane słupy oświetleniowe bez wysięgników”. W związku z powyższym, czy w ofercie należy...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zadania: Budowa drogi gminnej nr 213035G Jabłowo-Koteże stanowiącej obwodnicę miasta Starogard Gdanski

Numer ogłoszenia w BZP: 46979 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 03.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 29933 - 2010 data 12.02.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058)...

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 2 do przetargu Budowa drogi gminnej nr 213035G Jabłowo-Koteże stanowiacej obwodnicę miasta Starogard Gdański

Pytanie nr 1 Wykonawca prosi o wskazanie, że odbiór częściowy będzie miał miejsce w terminie 3 dni od dnia powiadomienia o gotowości do odbioru. Odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający zmienia zapisy par. 14 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „2. Protokół odbioru częściowego 2.1 Zamawiający wyznaczy datę...

Opowiedzi na pytania nr 1 wykonawcy do przetargu Budowa drogi gminnej nr 213035G Jabłowo-Koteże stanowiącej obwodnicę miasta Starogard Gdański

Pytanie nr 1 Czyją własnością jest drewno pozyskane z wycinki? Jeżeli zamawiającego to prosimy o podanie odległości odwozu drewna, karpiny po wycince lasu oraz krzewów. Odpowiedź na pytanie nr 1 Wycinka lasu znajdującego się na działkach nr 240/8 w Dąbrówce, 240/10, 240/8, 240/12 w Janowie leży w gestii Lasów Państwowych....

Odpowiedzi na uwagi wykonawcy do umowy stanowiącej zał. nr 3 do SIWZ dla przetargu na budowę sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę bud.mieszk. w Kolinczu

Zamawiający załącza nowy wzór umowy stanowiącej zał. nr 3 do SIWZ ,po akceptacji uwag wniesionych przez Wykonawcę przystępującego do przetargu. Załączona umowa staje się umową obowiązującą. Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. Uwagi do umowy wniesione przez Wykonawcę : W § 2 jest: Zamawiający zobowiązuje...

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do przetargu na budowę sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę budynków mieszkalnych w Kolinczu

Uwagi do SIWZ i przedmiaru robót: 1. W przedmiarze robót w poz. 1 i 2 wyliczono ilość mas ziemnych w wykopie i zasypie pod sieć wodociągową , przy czym szerokość wykopu określono jako 0,6m a gł. 1,8m. WSIWZ w poz 3.2. opisano je jako wykopy o ścianach pionowych wraz z umocnieniem ścian i odwodnieniem. W jaki sposób w wykopie...

Odpowiedzi na pytania nr 2 wykonawcy do przetargu: Przystosowanie zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim dla potrzeb osób niepełnosprawnych – dostawa i montaż platformy pionowej

Pytanie Wykonawcy: W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej w obiekcie Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 5 w Brzeźnie Wielkim oraz po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową dotyczącą w/w sprawy prosimy o ustosunkowanie się do następujących spraw: I. Załącznik nr 3 - ,,Wzór umowy” 1. W §8 pkt 1 umieszczono zapis: ,,Wykonawcę...

Zatrzymaj banner przewijany