Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Usługę organizacji i przeprowadzenia kursu pedagogiki przedszkolnej Montessori w zamówieniu wspólnym"

Ogłoszenie nr 111675 - 2017 z dnia 2017-07-25 r. Starogard Gdański: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu pedagogiki przedszkolnej Montessori w zamówieniu wspólnym OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu

Gmina Starogard Gdański: Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa...

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.2017.14.AS dla części nr I

Działając na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ref. RGM.271.16.2017.AS na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Ogłoszenie nr 556858-N-2017 z dnia 2017-07-24 r. Gmina Starogard Gdański: Dostawa pomocy dydaktycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Unieważnienie części 2 i części 3 zamówienia publicznego na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.14.2017.AS

Zamawiający - Gmina starogard Gdański, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.14.2017.AS dla następujących...

Informacja z dnia otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. RGM.271.14.2017.AS na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.14.2017.AS, pn. „Dostawa pomocy...

Ogłoszenie o zamówieniu na Adaptację części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach

Ogłoszenie nr 553204-N-2017 z dnia 2017-07-18 r. Gmina Starogard Gdański: Adaptacja części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 543591 z dnia 03.07.2017r na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem Adaptacji części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach”.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 543591 z dnia 03.07.2017r. na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem Adaptacji części budynku poszkolnego na punkt przedsz

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 530879 Z DNIA 2017-06-12 r. na „Adaptację części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach”.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 530879 Z DNIA 2017-06-12 r. na „Adaptację części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach”.

Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr. ref. RGM.271.14.2017.AS

Zamawiający - Gmina Starogard Gdański dokonał zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - tabela asortymentowa dla częśći nr 2 oraz wzór formularza oferty dla części nr 2. Zmiany w SIWZ nie powodują wydłużenia terminu składania ofert. W...

Zatrzymaj banner przewijany