Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia: Linie technologiczne do produkcji skrzydeł i ościeżnic drzwi stalowych. Zakład produkcji blaszanych ocieplanych drzwi w miejscowości Nowa Wieś Rzeczna.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek Pana Tomasza Pastwa prowadzącego działalność jako „SPUTNIK”, ul. Zblewsk

Zakończenie postępowania w spr. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: budowa oczyszczalni ścieków dla zlewni miejscowości Sumin, Sucumin i Rokocin wraz z infrastrukturą towarzysząca.

ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się że postępowanie prowadzone na wniosek firmy EcoTech Sp. z o. o., ul. Słon

Postanowienie w spr. dec. środowiskowej dla przedsięwzięcia: Gazociąg Walichnowy – Starogard Gdański. Przywrócenie przykrycia gazociągu w miejscach przekroczeń rzeki Wierzycy w 20+915 km trasy gazociągu

POSTANOWIENIE Zgodnie z art. 63 ust. 1, 2 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z...

Postanowienie w spr. dec. środowiskowej dla przedsięwzięcia: Gazociąg Walichnowy – Starogard Gdański. Przywrócenie przykrycia gazociągu w miejscach przekroczeń rzeki Wierzycy w 14+943 km trasy gazociągu

POSTANOWIENIE Zgodnie z art. 63 ust. 1, 2 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z...

Wszczęcie postępowania w sp. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Modernizacja elektrowni wodnej w Klonówce

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U., poz. 267 z 2013 r.) zawiadamia się, że na wniosek ENTERO Sp. z o. o., ul. Wały Piastowskie 1 m. 1508, 80-855 Gdańsk, zostało wszczęte po

Obwieszczenie dotyczące budowy oczyszczalni ścieków dla zlewni miejscowości Sumin, Sucumin i Rokocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą

OBWIESZCZENIE Stosownie do art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 ze zm.) w związku z art. 21 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008...

Zatrzymaj banner przewijany