Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wszczęcie postępowania w spr. decyzji środowiskowej: : rozbudowa obiektu handlu hurtowego artykułami rybnymi w Zdunach, obręb ewidencyjny Brzeźno, na dz. nr 9/1, 9/2, 10/1, 10/2 i 8/3.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek firmy GRAAL S.A., ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo, zostało

Decyzja środowiskowa: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłowo.

PPN.6220.1.7.2013.MA Starogard Gdański 04.06.2013 r. DECYZJA

Wszczęcie postępowania w spr. decyzji środowiskowej: „Gazociąg Walichnowy – Starogard Gdański. Przywrócenie przykrycia gazociągu w miejscach przekroczeń rzeki Wierzycy w 14+943 km trasy gazociągu.”

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U., poz. 267 z 2013 r.) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 47, 80-8

Wszczęcie postępowania w spr. decyzji środowiskowej: Gazociąg Walichnowy – Starogard Gdański. Przywrócenie przykrycia gazociągu w miejscach przekroczeń rzeki Wierzycy

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U., poz. 267 z 2013 r.) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 47, 80-8

Postanowienie: budowa hali produkcyjnej oraz adaptacja dwóch hal istniejących w celu uruchomienia nowych linii technologicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Nowa Wieś Rzeczna gm. Starogard Gd.

POSTANOWIENIE Zgodnie z art. 62 ust. 1, art. 63 ust. 1, 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 52 lit. b w związku...

Postanowienie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłowo.

POSTANOWIENIE Zgodnie z art. 63 ust. 1, 2 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z...

Obwieszczenie w spr. postępowania środowiskowego dla inwestycji: budowa elektrowni fotowoltaicznej „Starogard Gdański Brzeźno Wielkie (154)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce nr 154 w obrębie ewidencyjnym Brzeźno Wielkie, w gminie Starogard Gdański.

OBWIESZCZENIE Stosownie do art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 ze zm.) w związku z art. 21 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008...

Wszczęcie postępowania: budowa oczyszczalni ścieków dla zlewni miejscowości Sumin, Sucumin i Rokocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek firmy EcoTech Sp. z o. o., ul. Słoneczna 39 A, 83

Wszczęcie postępowania: budowa instalacji odgazowującej wraz ze stacją ujmowania i przetwarzania biogazu na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Linowcu gm. Starogard Gd.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek firmy Mobilny Gaz Sp. z o. o., ul. Poznańska 62/88, 60-853 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sewer

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa węzła betoniarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 309/8 i na części działek nr 309/6 i 309/11 położonych w obrębie Rokocin, gmina Starogard Gd.

Starogard Gd., 2013.03.04. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Starogard Gd. działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostęp

Zatrzymaj banner przewijany