Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wszczęcie postępowania w spr. uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: budowa oczyszczalni ścieków dla zlewni miejscowości Sumin, Sucumin, Rokocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 77/10, 87/1, 87/2, 88/14, 88/19, 111, 115, 116 obręb Rokocin.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek firmy EcoTech Sp. z o. o., ul. Słoneczna 39 A, 83 - 021 Wiślina, działającej z upoważnienia inwestora

Wszczęcie postępowania w spr. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: transport, magazynowanie i recykling tworzyw sztucznych w miejscowości Rokocin, gm. Starogard Gd.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek Archiverde Sp. z o. o., os. Piastów 10/23, 83-200 Starogard Gd., zostało

Obwieszczenie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gd.

PPN.6220.14.2013/14.MA Starogard Gdański, 29.05.2014 r. OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie dotyczące inwestycji: rozbudowa drogi gminnej nr 213039G Janowo – Owidz.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art.49, 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środow

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla inwestycji: budowa oczyszczalni ścieków dla zlewni miejscowości Sumin, Sucumin i Rokocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm

Wszczęcie postępowania w spr. decyzji środowiskowej dla inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej Starogard Gdański II, o mocy elektrycznej do 2 MW w miejscowości Rywałd.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U., poz. 267 z 2013 r.) zawiadamia się, że na wniosek Polish Solar North Sp. z o. o., ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia zos

Zatrzymaj banner przewijany