Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Utwardzenie i oświetlenie placu przy Zespole Szkół w Jabłowie

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Nr – GPK – 134582/2010 na wykonanie zadania - „Utwardzenie i oświetlenie placu przy Zespole Szkół w Jabłowie” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 1. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie...

Unieważnienie postępowania nr 134007-2010 na wykonanie zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk gmina Starogard Gdański

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:...

Budowa studni głębinowej w Kręgu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę studni głębinowej w Kręgu postępowanie GPK – 138617/2010 W BIP omyłkowo umieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na budowę studni głębinowej w Kręgu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2010 r. o godz. 10.10. w budynku Urzędu Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn „Termomodernizacja budynków szkolnych-Rywałd-Jabłowo

Starogard Gdański: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn Termomodernizacja budynków szkolnych-Rywałd-Jabłowo Numer ogłoszenia na BZP: 173512 - 2010; data zamieszczenia: 18.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Budowa studni głębinowej w Kręgu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Nr – GPK – 138617/2010 na wykonanie zadania - „Budowa studni głębinowej w Kręgu” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie Ustawy – Prawo zamówień...

Odpowiedź nr 2 na pytanie do przetargu: Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejs. Szpęgawsk oraz rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowosciach Rywałd, Klonówka, Kokoszkowy, Janin gmina starogard Gdański

Pytanie: Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych niniejszym prosimy o wyjasnienie treści SIWZ i tak: zapis pkt. 3.2 lit. p jest nastepujący: "Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego a także,...

przetarg nieograniczony na wykonanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd.

WÓJT GMINY STAROGARD GD. o g ł a s z a przetarg nieograniczony na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. nr ogłoszenia na portalu UZP - 167162-2010 z dnia 16.06.2010 Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień...

Odpowiedź nr 1 na pytanie do przetargu: Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejs. Szpęgawsk oraz rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowosciach Rywałd, Klonówka, Kokoszkowy, Janin gmina starogard Gdański

Pytanie: Czy może być usługa nadal wykonywana (koniec inwestycji - koniec roku 2010) obejmujaca i spełniająca wymagane przez Urząd Gminy warunki? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami p-ktu 5.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a także na podstawie par. 1 p-ktu 1 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk oraz rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Rywałd, Klonówka, Kokoszkowy, Janin na terenie gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk oraz rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Rywałd, Klonówka, Kokoszkowy, Janin na terenie gminy Starogard Gdański Numer ogłoszenia: 148449 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Budowa wodociągu w Rokocinie ul. Truskawkowa i na Oś.Słonecznym oraz w Szpęgawsku ul. Starogardzka

Starogard Gdański: Budowa wodociągu w Rokocinie ul. Truskawkowa i na Osiedlu Słonecznym oraz w Szpęgawsku ul. Starogardzka Numer ogłoszenia w BZP: 161166 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Zatrzymaj banner przewijany