Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na dostawę kompletnych zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 oraz defibrylatorów AED dla OSP z terenu Gminy Starogard Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Dostawa kompletnych zestawów sprzętu ratownictwa medycznego PSP R1 (3 szt.) oraz defibrylatorów AED (3 szt.) dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Starogard Gdański”. Na realizację powyższego zadania uzyskano dofinansowanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zpytaniem ofertowym na wykonanie i dostawę 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu partnerskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” (Umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0018/16-00),...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.12.2018 na "Dostawę rolet wewnętrznych w kasecie"

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT wykonania i dostawy 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami.

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem o szacunkowy koszt wykonania i dostawy 16 tablic informacyjnych wraz ze stelażami i słupkami. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu partnerskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” (Umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0018/16-00),...

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Linowiec

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianami), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla ZUOK Stary Las

PPN.6220.11.2017.2018.MA Starogard Gdański, 12.06.2018 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

ZARZĄDZENIE NR GZUK/58/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe

ZARZĄDZENIE NR GZUK/58/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późno...

Obwieszczenie o budowie dwutorowego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV ll,raz z 7 słupami

W załączeniu skan zawiadomienia Starosty Starogardzkiego z dnia 24.05.2018 r.

Zatrzymaj banner przewijany