Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 20/52 w Jabłowie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianami), w związku z art. 39 ust.

Starosta Starogardzki zawiadamia, że w dniu 31 grudnia 2013r. na wniosek Zarządu Powiatu Starogardzkiego złożony dnia 11.05.2013r. (uzupełniony dnia 02.12.2013r.) wydana została decyzja nr AB.673.4.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 2711G (ulicy Lubichowskiej) na odcinku 3,822 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w Starogardzie Gdańskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2712G Starogard Gdański – Koteże - Sucumin

ZAWIADOMIENIE Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r....

Zatrzymaj banner przewijany