Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 20/52 w Jabłowie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianami), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia...

Starosta Starogardzki obwieszcza, że w dniu 31 grudnia 2013r. na wniosek Zarządu Powiatu Starogardzkiego złożony dnia 11.05.2013r. (uzupełniony dnia 02.12.2013r.) wydana została decyzja nr AB.673.4.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 2711G (ulicy Lubichowskiej) na odcinku 3,822 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w Starogardzie Gdańskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2712G Starogard Gdański – Koteże -

OBWIESZCZENIE Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 193 z 2008r., poz. 1194 ze zmianami) oraz na podstawie art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania...

Starosta Starogardzki zawiadamia, że w dniu 31 grudnia 2013r. na wniosek Zarządu Powiatu Starogardzkiego złożony dnia 11.05.2013r. (uzupełniony dnia 02.12.2013r.) wydana została decyzja nr AB.673.4.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 2711G (ulicy Lubichowskiej) na odcinku 3,822 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w Starogardzie Gdańskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2712G Starogard Gdański – Koteże - Sucumin

ZAWIADOMIENIE Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r....

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Starogard Gdański...

Wynik postępowania na umieszczenie na łamach lokalnej prasy 1 ogłoszenia w kolorze - projekt termomodernizacja szkół dofinansowanych z RPO WP

Wyniki postępowania na umieszczenie na łamach lokalnej prasy 1 ogłoszenia o rozmiarach ¼ strony w pełnym kolorze na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr...

Wynik postępowania na umieszczenie na łamach lokalnej prasy 1 ogłoszenia w kolorze - projekt rekonstrukcja grodziska dofinansowanych z RPO WP

Wyniki postępowania na umieszczenie na łamach lokalnej prasy 1 ogłoszenia o rozmiarach ¼ strony w pełnym kolorze na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr...

Umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej – projekt rekonstrukcja grodziska dofinansowany z RPO WP - II etap

W związku ze złożeniem dwóch równoważnych cenowo ofert na umieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego promocji projektu „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz - Gmina Starogard Gdański" Gmina Starogard Gdański zmuszona jest wyznaczyć II kryterium oceny złożonych ofert. Będzie nim kryterium wielkości...

Umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej – projekt termomodernizacji szkół dofinansowany z RPO WP - II etap

W związku ze złożeniem dwóch równoważnych cenowo ofert na umieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego promocji projektu „Termomodernizacja budynków szkół w Gminie Starogard Gdański" Gmina Starogard Gdański zmuszona jest wyznaczyć II kryterium oceny złożonych ofert. Będzie nim kryterium wielkości nakładu...

Wyniki postępowania na wykonanie 3 tablic informacyjnych, 1 konstrukcji wolnostojącej wraz z ich montażem - projekt termomodernizacja szkół dofinansowany z RPO WP

Wyniki postępowania na wykonanie 3 tablic informacyjnych, 1 konstrukcji wolnostojącej wraz z ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta...

Zatrzymaj banner przewijany