Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JANOWO - ZACHÓD

OGŁSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JANOWO - ZACHÓD Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2...

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

W załączeniu obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr: 3, 6, 7, 8, 11, 14, 25, 34, 37, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62.

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2017/2018

KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim informuje, że do 15 września 2017 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego. Pomoc udzielana uczniom ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie...

Wyprawka szkolna 2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z DNIA 16 SIERPNIA 2017 ROKU O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2017 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA” Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.2017 r....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

W załączeniu owieszczenie dotyczące wszczęcia postęowania administracyjnego przez Wojewodę Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokaliacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń"

Zaproszenie na zebranie wiejskie w Okolu

Wójt Gminy Starogard Gdański zaprasza NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE W OKOLU Zebranie wiejskie w Okolu odbędzie się: - dnia 10.08.2017r. - na Placu Integracji Społecznej przy ul. Wesołej - o godz. 18.00 PROGRAM ZEBRANIA: 1. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego i zadań sołectwa za rok 2016. 2. Podział Funduszu Sołeckiego...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu RGM.271.15.2017BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański związanej z realizacją projektu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego”, prowadzonego...

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stary Las

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r, poz. 1073), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1) i 54 ust. 2 i 3 ustawy...

Unieważnienie zapytania ofertowego na Projekt rozbudowy sieci wodociagowej w Brzeźnie Wielkim

Gmina Starogard Gdański unieważnia postepowanie w sprawie zapytania ofertowego z dnia 26.07.2016r na opracowanie dokumentacji projektowej robudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim. Powód unieważnienia: Zadanie zostało umieszczone w planie zamówienń pulicznych na 2017r ,zatem zostanie przeprowadzone postepowanie w przetargowe...

Zapytanie ofertowe na projekt rozbudowy sieci wodociagowej w Brzeźnie Wielkim

Gmina Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim. Termin składania ofert 02.08.2017 r godz. 10.00 Szczegóły zapytania w załącznikach. Wójt Gminy Stanisław Połom

Zatrzymaj banner przewijany