Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na projekt rozbudowy sieci wodociagowej w Brzeźnie Wielkim

Gmina Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim. Termin składania ofert 02.08.2017 r godz. 10.00 Szczegóły zapytania w załącznikach. Wójt Gminy Stanisław Połom

Zmiany z dnia 25.07.2017 do zapytania ofertowego RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański informuje, że Zamawiający dokonał (drugiej) zmiany ogłoszenia RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w zakresie: 1. Terminu składania ofert: termin został wydłużony do dnia 01.08.2017 2. Wydłużono podstawowy termin realizacji zamówienia do dnia 13...

Ogłoszenie Wójta Gminy Starogard Gd. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału spoleczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Zmiany do zapytania ofertowego RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański informuję, że Zamawiający dokonał zmian w treści ogłoszenia RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w zakresie: 1. Terminu składania ofert: termin został wydłużony do dnia 31.07.2017 2. Wydłużono podstawowy termin realizacji zamówienia do dnia 15...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.15.2017.BSz na Dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) – zwanej ustawą PZP, realizując zasadę konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, określoną w wytycznych...

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego osiedla mieszkaniowego w Barchnowach

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r, poz. 778 ze zmianami), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1) i 54 ust. 2 i 3 ustawy...

Wyniki postępowania na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2017”

Wyniki postępowania na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2017” Gmina Starogard informuje o wynikach postępowania na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2017”, które...

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2017”

Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) oraz Zarządzenia nr RGM/32/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych...

Zatrzymaj banner przewijany