Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: DÖNER KING w miejscowości Koteże.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 33 ust. 1, w zawiązku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201

obwieszczenie Ministra Rozwoju

Obwieszczenie dotyczy przekazaniua do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresiesieci 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. Treść obwieszczenia w załączniku

„Azbest 2020” NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

Gmina Starogard Gdański informuje o rozpoczęciu od dnia 10 lutego 2020r. do 31 marca 2020r., naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, polegające na likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych położonych...

zawiadomienie o zamiarze wyłączenia kart adresowych z Gminnej Ewidencji Zabytków

ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 18 b ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. poz....

obwieszczenie Ministra Rozwoju w sprawie wydania decyzji (linia 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń)

Obwieszczenie dotyczy utrzymania w mocy decyzji Wojewody Pomorskiegoz dnia 03.04.2019 znak WI-X.747.1.13.2018.AM Treść obwieszczenia w załączniku

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 115/3 w Klonówce

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zmianami), w związku z art. 39 ust.

Wyłożenie Raportu Oddziaływania na Środowisko dla inwestycji: Rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Koteżach przez DÖNER KING Andrzej Burczyk

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081...

Protokół z dnia 29 listopada 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2025.

1. Wójt Gminy Starogard Gdański w dniu 21 listopada 2019 roku ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata...

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2025.

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2025.

Zatrzymaj banner przewijany