Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddz

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 170/36 i 170/37 w obrębie Rokocin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zmianami), w związku z art. 39 ust.

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański Na podstawie art. 11 pkt 7,8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Starogard Gdański, 07.09.2020r. Na podstawie Uchwały nr XLIII/395/2006 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza: &...

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Brzozowej w miejscowości Rokocin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zmianami), w związku z art. 39 ust. 1, art

KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim informuje, że do 15 września 2020 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego. Pomoc udzielana uczniom ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej...

Wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Zbieranie i magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz ich przetwarzanie w instalacji zlokalizowanej na działkach nr 196 i 197/1 w miejscowości Krąg

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej Stosownie do art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu w Janowie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293), zgod

Zatrzymaj banner przewijany