Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę podzespołów komputerowych, drukarek i urządzeń serwerowychWÓJT GMINY STAROGARD GD.

 

Zaprasza

do składania ofert w przetargu nieograniczonym

na dostawę podzespołów komputerowych, drukarek i urządzeń serwerowych

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Starogard Gdański

83-200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9

 

  1. Określenia trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony

 

  1. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem www.bip.starogardgd.ug.pl .

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p.Włodzimierz Bieliński pracownik Urzędu Gminy tel. 58 56-250-67

 

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów komputerowych, drukarek i urządzeń serwerowych. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

  1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dotyczy.

 

6. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia jest narzucony przez zamawiającego.

 

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby spełniający wymagania określone w specyfikacji postępowania. Spełnienie tych warunków zostanie uznane poprzez złożenie przez wykonawcę odpowiednich oświadczeń i kserokopii uprawnień.

 

  1. Informacja na temat wadium.

W przedmiotowym zamówieniu nie ustala się wadium.

 

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Dostępne w SWIZ

 

  1. Miejsce i termin składania ofert.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta na podzespoły komputerowe - Gmina Starogard Gdański”, „Nie otwierać przed dniem 05.12.2017 r. godz.13:10” należy składać do dnia 05 grudnia 2017 r. do godz. 13:00 w sekretariacie Urzędu w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9 pokój 201,

 

  1. Termin związania z ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty składania ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-11-27
Dokument wytworzony przez: Wydział Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Bieliński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2017 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Włodzimierz Bieliński
Ilość wyświetleń: 898
27 listopada 2017 12:55 (Włodzimierz Bieliński) - Dodanie załącznika [zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 12:52 (Włodzimierz Bieliński) - Dodanie załącznika [swiz__20171127.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 12:50 (Włodzimierz Bieliński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany