Przetargi

Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 591763 z dnia 2017-09-25 dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

                                                  

GKI 7013.29.23.2017.MF                                        Starogard Gdański, dnia  21.11.2017r.

 

 

                                   Wykonawcy

                                                                  biorący udział w postepowaniu

 

Dotyczy;  postępowania przetargowego nr nr 591763-N-2017    z dnia 25.09.2017r.
               

na wykonanie zadania  pn.  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

 

 WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest zadanie: pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”  zgodnie z postanowieniami art. 85 ust. 2 Ustawy PZP. Zamawiający zwraca się  z wnioskiem o przedłużenie terminu związania  ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w postepowaniu o 30 dni.  Dotyczy  oferentów składających ofertę na cz. 1 zamówienia tj. dotyczącej  „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie”.

 

 Przedłużony termin związania oferta liczony  zgodnie zapisami art. 85 ust. 5 ustawy PZP upływa  dnia 22 grudnia 2017r.  

Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

 Pismo informujące  o przedłużeniu  terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem  nowego  na przedłużony okres  związania ofertą należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 23.11.2017r. do godz. 15,15

do siedziby zamawiającego  sekretariat pok.  nr 201.

 Brak odpowiedzi na wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu   związania oferta    o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie  prze4z zamawiającego jako brak  zgody Wykonawcy  na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 89 ust1 pkt 7a ustawy Pzp.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony  na stronie www.bip.starogardgd.ug.pl . 

W załączeniu wzór  oświadczenia wykonawcy na wniosek zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie związania ofertą.

z up. Wojta . Maria Michel

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2017r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2017 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 943
21 listopada 2017 15:11 (Marian Firgon) - Dodanie załącznika [23a_oswiadczenie_o_przedluzenie_wadium.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2017 15:09 (Marian Firgon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany