Wydział Inwestycyjno-Techniczny

WYDZIAŁ INWESTYCYJNO-TECHNICZNY wykonuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie:
- inwestycji gminnych – przygotowanie i realizacja,
- prawa budowlanego,
- rolnictwa,
- melioracji,
- gminnych dróg, ulic, placów, mostów,
- prawa o ruchu drogowym,
- wykupu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów wraz z ustanawianiem służebności przesyłu,
- współdziałanie z zarządcami dróg,
- obsługa funduszu sołeckiego,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów,
- uzgadniania dokumentacji budowy infrastruktury liniowej różnych gestorów sieci w obrębie nieruchomości komunalnych,
- remonty na obiektach komunalnych,
- współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy wynikającej z zadań realizowanych przez wydział.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego

Informacje

Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego - Maria Michel

1. Kierowanie Wydziałem Inwestycyjno-Technicznym

Inspektor ds. inwestycji

Informacje

Inspektor ds. inwestycji - Urszula Szopińska

1. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych

Inspektor ds. inwestycji

Informacje

Inspektor ds. inwestycji - Dariusz Szczubełek

1. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych

Inspektor ds. rozwoju gminy

Informacje

Inspektor ds. rozwoju gminy - Marian Firgon

1. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych

Inspektor ds. inwestycji

Informacje

Inspektor ds. inwestycji - Beata Hołowińska

1. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych

Inspektor ds. komunalnych

Informacje

Inspektor ds. komunalnych - Tomasz Sabiniarz

- gospodarka wodna w zakresie melioracji i zakłócania stosunków wodnych na gruncie;
- współpraca z jednostkami obsługującymi rolnictwo oraz statystyka rolnicza;
- prowadzenie spraw związanych z klęskami losowymi w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej;
- utrzymanie nieutwardzonych dróg gminnych i wewnętrznych;
- uzgadnianie projektów w zakresie dostępności do drogi publicznej;
- prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem drogi do kategorii dróg gminnych;
- opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych;
- współpraca z właściwymi organami w zakresie dbałości o porządek i bezpieczeństwo ruchu;
- prowadzenie spraw związanych ze szkodami powstałymi na drogach gminnych:
- wdrażanie, realizowanie, rozliczanie, monitorowanie funduszu sołeckiego i współpraca w zakresie realizacji tego zadania z jednostkami pomocniczymi gminy oraz księgowością urzędu;
- zawieranie umów dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na trwałe umieszczenie infrastruktury;
- gospodarka wodą deszczową w zakresie dróg i innych terenów gminnych;
- wykonywanie czynności w zastępstwie osoby zatrudnionej na stanowisku ds. ochrony przyrody.

Inspektor ds. środków zewnętrznych

Informacje

Inspektor ds. środków zewnętrznych - Bartłomiej Sadowski

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla gminy i jej mieszkańców
2. Przygotowanie i realizacja projektów pomocowych

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 20721
26 kwietnia 2019 07:54 Damian Plewako - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego.
02 kwietnia 2019 08:03 Damian Plewako - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska.
02 kwietnia 2019 08:03 Damian Plewako - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. komunalnych i ochrony przyrody.
Zatrzymaj banner przewijany