Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

- prawo budowlane,
- gminne budownictwo mieszkaniowe,
- prowadzenie publicznie dostepu wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jej ochronie,
- utrzymanie czystości i porządku w gminie,
- wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych,
- prawo wodne,
- cmentarzy gminnych i miejsc pamięci,
- schroniska dla zwierząt,
- geologii,
- lokalny transport zbiorowy,
- zieleń komunalna i zadrzewienia,
- ochrona środowiska i przyrody,
- rolnictwo,
- łowiectwo,
- gospodarka leśna,
- melioracja,
- telekomunikacji,
- gminne drogi, ulice, place oraz organizacja ruchu drogowego,
- oświetlenie ulic, placów, terenów publicznych
- prawo o ruchu drogowym,
- inwestycje gminne,
- obsługa jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dotyczącym działalności wydziału.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Informacje

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji - Maria Michel

1. Kierowanie wydziałem gospodarki komunalnej i inwestycji

Inspektor ds. inwestycji

Informacje

Inspektor ds. inwestycji - Urszula Szopińska

1. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych

Inspektor ds. inwestycji

Informacje

Inspektor ds. inwestycji - Dariusz Szczubełek

1. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych

Inspektor ds. rozwoju gminy

Informacje

Inspektor ds. rozwoju gminy - Marian Firgon

1. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych

Inspektor ds. inwestycji

Informacje

Inspektor ds. inwestycji - Beata Hołowińska

1. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych

Inspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska

Informacje

Inspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska - Marcin Walkowski

1. Ochrona środowiska
2. Utrzymanie czystości i porządku w gminie
3. Wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych
4. Gospodarka wodna
5. Sprawy związane z bezdomnymi zwierzętami

Inspektor ds. komunalnych

Informacje

Inspektor ds. komunalnych - Tomasz Sabiniarz

- gospodarka wodna w zakresie melioracji i zakłócania stosunków wodnych na gruncie;
- współpraca z jednostkami obsługującymi rolnictwo oraz statystyka rolnicza;
- prowadzenie spraw związanych z klęskami losowymi w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej;
- utrzymanie nieutwardzonych dróg gminnych i wewnętrznych;
- uzgadnianie projektów w zakresie dostępności do drogi publicznej;
- prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem drogi do kategorii dróg gminnych;
- opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych;
- współpraca z właściwymi organami w zakresie dbałości o porządek i bezpieczeństwo ruchu;
- prowadzenie spraw związanych ze szkodami powstałymi na drogach gminnych:
- wdrażanie, realizowanie, rozliczanie, monitorowanie funduszu sołeckiego i współpraca w zakresie realizacji tego zadania z jednostkami pomocniczymi gminy oraz księgowością urzędu;
- zawieranie umów dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na trwałe umieszczenie infrastruktury;
- gospodarka wodą deszczową w zakresie dróg i innych terenów gminnych;
- wykonywanie czynności w zastępstwie osoby zatrudnionej na stanowisku ds. ochrony przyrody.

Inspektor ds. komunalnych i ochrony przyrody

Informacje

Inspektor ds. komunalnych i ochrony przyrody - Tomasz Ząbek

a) egzekwowanie utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
b) kontrola w terenie sposobu odprowadzenia ścieków, dokumentów świadczących o korzystaniu z usług asenizacyjnych, bądź umów na zrzut ścieków do kanalizacji zbiorczej,
c) prowadzenie rejestru szamb na terenie gminy,
d) prowadzenie rejestru oczyszczalni przydomowych na terenie gminy.
e) prowadzenie akcji edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, a przede wszystkim selektywnej zbiórki odpadów,
f) interwencje w terenie w zakresie skarg związanych utrzymaniem czystości i innymi sprawami związanymi z ochroną środowiska,
g) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
h) gospodarka leśna,
i) ochrona przyrody,
j) prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i krzewów,
k) zadrzewienia,
l) utrzymanie zieleni komunalnej,
m) łowiectwo,
n) współpraca z organami państwowymi i organizacjami społecznymi w zakresie dotyczącym prowadzonych spraw,
o) prowadzenie spraw w zakresie oświetlenia ulicznego,
p) obsługa obiektów gminnych w zakresie zaopatrzenia w energię
ełektryczną,
q) wykonywanie czynności w zastępstwie osoby zatrudnionej na stanowisku ds. komunalnych.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 19675
10 stycznia 2018 10:36 Damian Plewako - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. ochrony przyrody.
18 grudnia 2017 08:44 Damian Plewako - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. komunalnych i ochrony przyrody.
06 grudnia 2017 14:02 Damian Plewako - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. komunalnych i ochrony przyrody.
Zatrzymaj banner przewijany