Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. " Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej "

Starogard Gdański, 2013-12-17

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr GKI.7013.29.396.2013  

                                                                                                                         

na  wykonanie zadania „ Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej ”

 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw  z 2013r  poz. 907 z późn. zmianami.

Zamawiający wybrał ofertę nr 3 złożoną przez:

                                                           „ ZH-U-P „ AGROS TJ ”

                                                           Jan i Tadeusz Szwarc Spółka Jawna

                                                           ul. Wodna 6

                                                           83-120 Subkowy

Cena oferty wynosi brutto 90 803,40zł .

Oferta nr 1 została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

 

Zamawiający odrzucił oferty nr 2 i 3  złożone przez:

Oferta nr 2 – ANKER SERVICE Jerzy Kroczek

Ul. Partyzantów 76

80-254 Gdańsk  

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin gwarancji ciągnika niezgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw z 2013 poz. 907 z późn. zm.

Oferta nr 3 – AGRIPEL Sp. z o.o.

Ul. Strzelnica 4

83-130 Pelplin

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw z 2013 poz. 907 z późn. zm.

 

Zamawiający wykluczył z postępowania 1 wykonawcę, tj. :

AGRIPEL Sp. z o.o.

Ul. Strzelnica 4

83-130 Pelplin

Uzasadnienie faktyczne:  Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Mimo wezwania do uzupełnienia nie uzupełnił wymaganych dokumentów i oświadczeń.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt. 4  Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw z 2013 poz. 907 z późn. zm.

Punktacja przyznana złożonym ofertom:

Nr oferty

Nazwa przedsiębiorstwa

Ilość przyznanych  p-któw za kryterium cena

Ilość przyznanych     p-któw ogółem

1

„ ZH-U-P „ AGROS TJ ”

Jan i Tadeusz Szwarc Spółka Jawna

ul. Wodna 6

83-120 Subkowy

100

100

2

 

ANKER SERVICE Jerzy Kroczek

Ul. Partyzantów 76

80-254 Gdańsk 

-------------

-----------

3

 

AGRIPEL Sp. z o.o.

Ul. Strzelnica 4

83-130 Pelplin

------------

-----------

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta po terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Starogard Gdański

Stanisław Połom

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.12.2013r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Szczubełek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2013 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szczubełek
Ilość wyświetleń: 1347
17 grudnia 2013 11:00 (Dariusz Szczubełek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany