Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. "Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu– III Etap"

Starogard Gdański: Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III Etap
Numer ogłoszenia: 5623 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 10.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III Etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego : Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III etapw zakresie: a) budowa placów zabaw o łącznej powierzchni zagospodarowania -7248,10m2, w tym: Park Przygód -o pow. 5203,00 m2 W zakresie parku Przygód, do wykonania jest: -przygotowanie terenu , nasadzenie zieleni i pielęgnacja (drzewa, krzewy) zgodnie z zestawieniem materiału roślinnego w dokumentacji projektowej -Wykonanie trawników z siewem i nawożeniem- 1901,75m2 -Wykonanie systemu podlewania automatycznego z projektem i wykonawstwem -budowa nawierzchni utwardzonych i dróg technicznych-265,6m2 -budowa nawierzchni ze żwiru i piasku - 3035,65 m2 -wyposażenia parku w elementy i urządzenia do celów rekreacji i zabaw dla dzieci -dostawa i montaż ogrodzenia drewnianego wraz fundamentem fi 20x77cm z B25-363m -Dostawa i montaż bramy wjazdowej (szer.4,5m) z fundamentem- 4 szt. -dostawa i montaż bramy wjazdowej (1szt.x3,0m i 3 szt. x1,6m) z fundamentami -dostawa i montaż koszy na śmieci-11 szt. -dostawa i montaż tablic informacyjnych - szt.1 Park Doświadczeń (ograniczony do strefy spacerowej)- o pow. 2045,10 m2 W zakresie Parku Doświadczeń do wykonania jest: -przygotowanie terenu ,nasadzenie zieleni i pielęgnacja( drzewa i krzewy) zgodnie z zestawieniem materiału roślinnego w dokumentacji projektowej -Wykonanie trawników z siewem i nawożeniem - 1552.45 m2 -budowa nawierzchni utwardzonych z desek betonowych-89,7m2 -budowa drogi dojazdowej z brukowca do zaplecza istniejącego budynku -142m2 -budowa nawierzchni ze żwiru i piasku - 260,95 m2 -dostawa i montaż ogrodzenia drewnianego (tylko od strony budynku wystawienniczego ) wraz fundamentem fi 20x77cm z B25- 84,04m -dostawa i montaż pergoli wg rysunku C34- 6 szt. -Dostawa i montaż furtki dwuskrzydłowej (szer.1,6m) z fundamentem- 3 szt. -wykonanie dodatkowej bramy wraz z fundamentem wg rys D5 -1kpl. -dostawa i montaż tablic informacyjnych - szt.2 b) wykonanie dodatkowych elementów zagospodarowania terenu wokół placów zabaw: -utwardzenia (z płytki chodnikowej ze strukturą płukanego żwiru) wzdłuż ścieku liniowego przy budynku wystawienniczym- 30,40m2 -bramy z częstokołem na drodze dojazdowej do grodziska przy parku przygód (szer. 5m,) -furtki wejściowej na ciągu pieszym przy parku doświadczeń (szer. 1,6m). c) wykonanie elementów infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu grodziska: -budowa drogi kamiennej z kostki granitowej szarej (oznaczonej w dokumentacji jako kamień łamany/kostka kamienna- odcinek A-A) gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze zjazdami -łącznie w ilości 2019,50m2 -budowa ciągów pieszych kamiennych z kostki granitowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 993,00 m2 -budowa przepustów pod drogą kamienną (25mb o śr. 400mm), ścieków prefabrykowanych (31m), osadnika, separatora, -zagospodarowanie zieleni (drzewa i krzewy liściaste-258szt.)wzdłuż drogi dojazdowej oraz dostawa i montaż 8 ławek z połówek bali. -budowa oświetlenia zewnętrznego- 6 sztuk słupów oświetleniowych OW wraz z niezbędną instalacją elektryczną. -likwidacja nieczynnej oczyszczalni ścieków (za budynkiem wystawienniczym), której teren będzie zagospodarowany przez Park Doświadczeń ograniczony w tym etapie do strefy spacerowej (ścieżki o nawierzchni glino- żwirowej, trawniki i nasadzenia zieleni) -wycinka istniejącego drzewostanu na terenie likwidowanej oczyszczalni ścieków. -wykonanie trawników z siewem i nawożeniem (z wyłączeniem ilości trawników przy parkach)- 6835,10m2 d) wykonanie dodatkowych elementów infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania grodziska -Przebudowa ogrodzenia istniejącej przepompowni ścieków (14,78m) wraz z robotami towarzyszącymi -Wykonanie uzupełnień nawierzchni komunikacji ciągów pieszych (z kostki rzędowej szarej gr. 6cm) -140,5m2 i jezdnych ( z kostki brukowej szarej gr. 10cm) - 30m2 -wykonanie trawników z siewem i nawożeniem (z wyłączeniem ilości trawników przy parkach)- 5412,9m2 Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: a) Prowadzenie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji pod nadzorem archeologicznym. Zlecenie tych badań i wykonanie dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej, wykonawca powierzy uprawnionym podmiotom w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy z Zamawiającym. Na prowadzenie nadzorów należy uzyskać pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. b) wykonanie robót liniowych (kabli elektrycznych) c) kompleksową inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej d) organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, oznakowanie organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych wg potrzeb, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót e) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego z inwentaryzacją geodezyjną) w min. 2 egz. f) naprawa i przywrócenie do stanu poprzedniego napotkanych urządzeń melioracyjnych, g) przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po wszelkich robotach budowlano- montażowych, w tym uszkodzonych punktów geodezyjnych ( tzw. kamieni granicznych).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.10-5, 45.23.24.40-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.60-9, 45.31.61.00-6, 37.53.52.00-9, 77.31.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone zgodnie z zapisami dotyczącymi form wnoszenia wadium wynikającymi z zapisów art. 45 pkt 6 - Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 30 dni od terminu składania ofert 4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem :Wadium na Przetarg - Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu- III etap na następujące konto: Bank Spółdzielczy Starogard Gdański konto nr 35834000010004684820000005, a kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniądz należy oryginał dokumentu zabezpieczającego wadium złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego w Starogardzie Gd. ul. Sikorskiego 9, Kasa - otwarta w godzinach pn,wt,czw.7.15-14.00, śr 7.15-15.30, pt. od 7.15 -13.00, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy -Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień przez prowadzącego działalność gospodarczą.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie , iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał następujące roboty budowlane wykonane w jednym zadaniu lub oddzielnie: - jednej roboty budowlanej obejmującej budowę drogi lub innych utwardzeń nawierzchni z kostki brukowej lub kamiennej, przeznaczonych dla ruchu kołowego, o powierzchni min 1000m2. - jednej roboty budowlanej polegającej na budowie instalacji oświetlenia zewnętrznego. - jednej roboty budowlanej polegającej na kompleksowej budowie placu zabaw o powierzchni min. 500m2 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem urządzeń małej architektury.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować osobami z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz w branży inżynieryjno-instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, lub posiadającymi odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane. Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować: - posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 800 tys. złotych. - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 800 tys. złotych* *Jeżeli z treści polisy/dokumentu nie wynika, że polisa została opłacona, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że na dzień składania ofert polisa została opłacona (dowód wpłaty, potwierdzenie dokonania przelewu, potwierdzenie towarzystwa ubezpieczeniowego lub inne)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: - opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy zamawiającego - braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy. -zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany - w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne w trakcie prac ziemnych i konieczności przeprowadzenia badań ratowniczych , będących w kolizji z robotami i nie pozwalających na terminową realizację zleconych robót, - w przypadku odkrycia w gruncie, w czasie realizacji prac ziemnych, nie zinwentaryzowanych na mapie d.c. projektowych elementów uzbrojenia terenu będących w kolizji z robotami lub innych, nie pozwalających na terminową realizację zleconych robót, - w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, o czas potrzebny na realizacje tych robót, - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy nie pozwalających na wykonywanie robót budowlanych - w przypadku zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy - w przypadku opóźnień wynikających z realizacji robót budowlanych prowadzonych przez innego wykonawcę, o ile realizacja tych robót będzie miała wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia i wykonawca udowodni zamawiającemu ten wpływ. 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: - zmiana przepisów prawa dotyczących płatności za prawidłową realizację zamówienia - zmiana podatku VAT - rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy- o wartość niewykonanych prac. 3. Inne zmiany: - w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy, zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót budowlanych. - konieczności zmiany technologii robót, w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji technicznej, po uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym, autorem dokumentacji projektowej i Wykonawcą - zmiany na stanowiskach kierownika budowy i inspektora nadzoru. 4. Warunki zmian: - inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub zamawiającego - uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót budowlanych 5. Forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starogardgd.ug.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański (pok.31).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański (sekretariat pok. 19).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy

Stanisław Połom

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.01.2013r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Hołowińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2014 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Hołowińska
Ilość wyświetleń: 3373
15 stycznia 2014 10:52 (Beata Hołowińska) - Dodanie załącznika [zal8j_przedmiary.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2014 12:39 (Beata Hołowińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2014 12:00 (Beata Hołowińska) - Dodanie załącznika [zal_8d_parki_projekt_wykonawczy_cz3.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany