Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

                                                                               

OGŁOSZENIE  O   UNIEWAŻNIENIU   POSTĘPOWANIA

 w postępowaniu przetargowym

(ogłoszenie o zamówieniu  opublikowane w biuletynie UZP pod nr 530112-N-2018 z dnia 2018-04-24 r.)

 

  1. Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony,  postępowanie prowadzone  z zastosowaniem przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z       (  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) na wykonanie usługi zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie 4 przystani kajakowych oraz 3 przenosek w na terenie gminy Starogard Gdański w ramach projektu pn. „ Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”. Realizacja nastąpi na podstawie programów funkcjonalno – użytkowych oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia, w oparciu o opracowanie pn. „Analiza wykonalności dla Przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze”, „Koncepcja oznakowania szlaków kajakowych”, „Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych woj. pomorskiego dla rozwoju turystyki kajakowej”, „Wytyczne (modelowe, typowe) do projektowania infrastruktury wodnej dla potrzeb turystyki kajakowej”. Niniejsze zadanie realizowane jako projekt partnerski w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe pod nazwą ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”. Dofinansowywanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Partner wiodący Gmina Starogard Gdański, partner Gmina Miejska Starogard Gdański, partner Gmina Miejsko – Wiejska Gniew, partner Gmina Miejsko – Wiejska Pelplin. Zamówienie jest finansowane: z budżetu Gminy Starogard Gdański, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, pozostałymi dokumentami umownymi, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwa budowy oraz przyszłej eksploatacji, przy zachowaniu wysokiej jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz w sposób zapewniający przyszłe bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie powstałej infrastruktury zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem, zapewnienie uzyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji, zezwoleń, w ramach zadeklarowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej, a także usunięcie wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
III.    Unieważnienie  postępowanie:

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) tj.

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 11.05.2018r. do godziny 10:00.

  1. Data  unieważnienia postępowania : 14.05.2018r

 Wójt Gminy Starogard Gdański

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.07.2018r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Szczubełek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2018 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szczubełek
Ilość wyświetleń: 103
05 lipca 2018 10:10 Dariusz Szczubełek - Dodanie załącznika [uniewaznienie_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2018 10:09 Dariusz Szczubełek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany