Przetargi

ogłoszenie o zmówieniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie oraz sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem otworu studni nr 3. "

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy studni głębinowej w Suminie oraz sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem otworu studni nr 3.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego  9 , 83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41.
Adres strony internetowej (URL): www.ugstarogard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
bip.starogardgd.ug.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w formie pisemnej do siedziby Urzędu Gminy
Adres:
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy studni głębinowej w Suminie oraz sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem otworu studni nr 3.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy studni głębinowej w Suminie oraz sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem otworu studni nr 3. 1.1. Część I - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego Usługa ma być świadczona w specjalności; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 1.1. 1. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego. a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. b) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych obiektu i przekazywaniu do użytkowania. c) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy, korygowanie kosztorysów i obmiarów. d) Bieżące kontrolowanie zgodności wykonywanych prac z harmonogramem terminowo- finansowym wykonawcy robót. e) Informowanie zamawiającego o wystąpieniu zagrożenia w dotrzymaniu przez wykonawcę robót, terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy wynikających z harmonogramu robót. f) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. g) Kontrolowanie jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu w budownictwie. h) Wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. i) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. j) Uczestniczenie w próbach i odbiorach, w przekazywaniu placu budowy w dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowego inwestycji oraz w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie usuwania wad lub usterek w okresie gwarancji . k) Wstrzymanie robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie BHP. l) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i stwierdzenie poprawności i kompletności dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego). m) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia (częściowych i końcowym). n) Wykonanie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji na potrzeby sporządzenia dokumentów OT (przyjęcie środka trwałego) i przygotowanie załączników do wniosku składanego przez Zamawiającego do właściwego organu o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. o) Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac. p) Udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót i ich protokołowanie . q) Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru w trakcie prowadzonych robót, przez inspektora co najmniej 2 razy w tygodniu i nie rzadziej niż to określono w ofercie i umowie oraz na każde żądanie zamawiającego, a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych. r) Inspektor ma obowiązek potwierdzać na bieżąco, każdorazowy pobyt swojej obecności na placu budowy, podpisem na liście, znajdującej się w Urzędzie Gminy, s) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w umowie , nieprzewidziane w SIWZ oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami , właściwa jakość i kompletność robót). t) Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o podjęciu się obowiązków i dokonywania tamże systematycznych zapisów o wykonywanych w trakcie realizacji robót czynnościach i zaistniałych istotnych zdarzeniach, 1.2.1 Część 2. Sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem otworu studni nr 3. 1.2.2. Zamówienie obejmuje sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonaniem otworu nowej studni nr 3 do głębokości 54,0m ppt. na ujęciu wody podziemnej w Suminie i opracowanie Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej z wykonania otworu studni. Inwestor posiada zatwierdzony „Projekt prac geologicznych” na odwiercenie w/w otworu. 1.2.3. Przewiduje się, że roboty wiertnicze trwać będą ok. 60 dni. Dokumentacja hydrogeologiczna powinna być wykonana w 4 tygodnie po zakończeniu pompowań badawczych ;lub w 4 tygodnie po otrzymaniu wyników analiz fizyko-chemicznych z odwierconego otworu, do 31.10.2018r. 1.2.4. Zakres rzeczowy dozoru obejmuje: a.) wykonanie analiz granulometrycznych Należy przewidzieć pobranie min 2 próbek na badania granulometryczne z przewidzianej do zafiltrowania warstwy wodonośnej z otworu. b) dozorowanie pompowań badawczych i próbnych Zaprojektowano pompowanie oczyszczające i próbne otworu w trzech cyklach opisanych w projekcie robót geologicznych. Woda z pompowania będzie odprowadzona rurociągiem na odległość ok. 15 m. Na rurociągu ma być zainstalowany sprawny wodomierz lub skrzynia przelewowa. Geolog dozorujący i jednocześnie dokumentator przedstawi po pompowaniu oczyszczającym wyniki obliczeń określające stopień oczyszczenia otworu ( wsp. C). Jest to warunek rozpoczęcia pompowania pomiarowego. c.) Analizy wody Badania fizykochemiczne wody maja zostać wykonane przez akredytowane Laboratorium na koszt Wykonawcy otworu. Zakres analizy obejmuje mętność, barwa, zapach, odczyn pH, twardość og., zasadowość, żelazo, mangan, sód, potas, wapń, magnez, chlorki, siarczany, fluorki, amoniak, azotany, azotyny, fosforany, utlenialność, sucha pozostałość, przewodność elektr. wł, metale (kadm, cynk, ołów, nikiel, miedź, glin, chrom) oraz podstawowe parametry bakteriologiczne. d.) Wykonanie dokumentacji W dokumentacji należy zawrzeć szczegółowe obliczenia dot. wydajności eksploatacyjnej otworu z uwzględnieniem współdziałania studni. Na podstawie analizy należy wykonać bilans jonowy i ustalić klasę jakości wód. Do dokumentacji należy dołączyć m.in. wyniki analizy granulometrycznej, kartę informacyjną otworu i Książkę eksploatacji studni oraz inwentaryzację geodezyjną uzyskaną od wykonawcy robót. Dokumentacją należy opracować w 4 egz. w tym 2 egz. zapisane na nośniku elektronicznym CD. W tym; -sporządzenie wynikowej dokumentacji hydrologicznej zgodnie z wymogami Decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-G.7430.1.29.2017 z 20.09.2017r. - Opracowanie dokumentacji geologicznej opracowanej zgodnie z obowiązującym Rozpo-rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014r. w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i w formie elektronicznej. Złożenie dokumentacji do zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Pomorskiego w Gdańsku. - - Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wody podziemnej z otworu nr 3 w 2 egz. wersji papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej. – sporządzenie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej. Wykonawca po zakończeniu dozoru, złożenia dokumentacji do odpowiednich organów zatwierdzających i rozliczeniu dozorowania, jest zobowiązany do uzupełniania w/w dokumentacji na każde wezwania organu, aż do czasu uzyskanie decyzji/ pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody podziemnej z otworu nr 3 przez Zamawiającego lub jego Zakład Usług Komunalnych. - Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz państwowej służbie geologicznej (PIG) zamiaru poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych zgodnie z wymogami Decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-G.7430.1.29.2017 z x20.09.2017r. - Sprawowanie dozoru hydrogeologicznego nad pracami wiertniczymi musi być odpowiednio dokumentowane poprzez; - prowadzenie książki wiercenia otworu- dziennik wiertniczy, - zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni- karta otworu wiertniczego, - dziennik próbnego pompowania, - protokół lokalizacji otworu wiertniczego, - protokół orurowani otworu i cementowania kolumny rur okładzinowych, - protokół odbioru i zabudowy filtra w otworze, - protokół pobrania próbek wody do badań, e) Warunki odbioru prac geologicznych przez Inwestora - Dobór numeru siatki filtracyjnej oraz uziarnienia obsypki dokonany będzie przez geologa dokumentującego otwór- po wykonaniu badań granulometrycznych warstwy wodonośnej. - Obsypka zastosowana do wykonania filtru musi posiadać atest w formie przesiewów. - Odbiór filtra winien odbyć się przy udziale geologa dokumentatora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego po przedstawieniu w/w badań. -Po pompowaniu oczyszczającym geolog przedstawi wyniki obliczeń określające stopień oczyszczenia otworu ( wsp. C), obliczenia zostaną zamieszczone w Dodatku do dokumentacji. -Po otrzymaniu przez Inwestora informacji o „przyjęciu” „Dodatku …” przez Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. nastąpi zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia i zostanie podpisany protokół końcowy odbioru robót wiertniczych. 1.2.5. Szczegółowy opis robót geologicznych stanowi dokumentacja techniczna/projekt budowlany załączony do SIWZ na wykonanie robót budowlanych- załącznik nr 8 i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Przedmiar robót stanowiących materiał pomocniczy i załączniki nr 9 a) i 9 b) do SIWZ. Dostępny na stronie internetowej zamawiającego http://bip.starogardgd.ug.pl ID wiadomości 425047 z 13.06.2018r. 1.2.6. Nadzorowanie/dozorowanie robót geologicznych w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność dozoru w trakcie prowadzonych robót geologicznych, przez geologa co najmniej 2 razy w tygodniu i nie rzadziej niż to określono w ofercie i umowie oraz na każde żądanie zamawiającego, a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych. a) Geolog dozorujący ma obowiązek potwierdzać na bieżąco, każdorazowy pobyt swojej obecności na placu budowy, podpisem na liście, znajdującej się w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gd. , b) Wykonawca będzie zobowiązany dozorować także prace niewyszczególnione w umowie , nieprzewidziane w SIWZ oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami , właściwa jakość i kompletność robót).

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymogów w tym zakresie .
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymogów w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponować będzie niżej wymienionymi osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - ponadto osoba wskazana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, musi posiadać doświadczenie polegające na nadzorowaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej roboty budowlanej, obejmującej; . budowę obudowy studni i instalacji przyłączenia studni do SUW lub budową albo przebudową Stacji Uzdatniania Wody. Ponadto dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania/dozorowania robót geologicznych (wiertniczych ) kat V lub IV zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i górnicze (Dz.U.z 2017 poz 2126 ze zm.). , która musi posiadać doświadczenie polegające na dozorowaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej roboty geologicznej , obejmującej; . budowę otworu studni o głębokości co najmniej 40 m. Dopuszcza się równoważne uprawnienia budowlane i geologiczne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i nadzorowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa: 1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1, 1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.-załącznik nr 2 1.3. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 1.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy i przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) Ustawy PZP. 1.5. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia, że nie istnieją wobec nich podstawy wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu- załącznik nr 3 1.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów-załącznik nr 2 1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

ilość pobytów na budowie w tygodniu roboczym.

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) wstrzymania robót lub przerw w praca powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; b) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, d) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy, e) opóźnień zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, f) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, g) działania sił natury, zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne(np. niskich temperatur poniżej norm dla wykonywania tych robót). h) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, i) w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego - o czas ich realizacji, 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadkach określonych w umowie . 3. Inne zmiany: a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji usług. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, d) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, e) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ustawy Pzp 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, b) uzasadnienie zmian. c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-17, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.07.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2018 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 130
06 lipca 2018 12:23 Marian Firgon - Dodanie załącznika [3_klauzula_informacyjna__zalacznik___nr__11_do_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 12:21 Marian Firgon - Usunięcie załącznika [3_klauzula_informacyjna__zalacznik___nr__11_do_siwz.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 12:21 Marian Firgon - Dodanie załącznika [3_klauzula_informacyjna__zalacznik___nr__11_do_siwz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany