Przetargi

Informacja z otwarcia ofert z przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd"

GKI.271.7.2018                                                   Starogard Gdański dnia 04.05.2018r

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 04.05.2018r  o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 547338-N-2018 z dnia 2018-04-18 r. na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd”

  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę              116 300 zł. brutto
  2. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną,  doświadczeniem  zawodowym firmy, oraz wysokością kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Doświadczenie/ilość zadań

Wysokość kar umownych

(%)

 

1

NEOX sp. z o.o.

Ul. Wały Piastowskie 1/1508

80-855 Gdańsk

 

205 114,80

 

4

 

0,5

2

Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk

Ul. 1 Maja 12/20

75-800 Koszalin

 

159 900,00

 

4

 

0,5

     3. Termin wykonania zamówienia 30.09.2019r

     4. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  uregulowanie należności nastąpi w      czterech etapach, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych etapów Projektu.

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.05.2018r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Hołowińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2018 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Hołowińska
Ilość wyświetleń: 103
04 maja 2018 12:35 Beata Hołowińska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany