Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. „Modernizacja ulicy Grabowieckiej w Jabłowie"

 

                                     

GKI.7013.21.2018                                                                                Starogard Gdański dnia 30.04.2018r

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 30.04.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr    543808-N-2018 z dnia 2018-04-13 r.   dla zadania  pn. „Modernizacja ulicy Grabowieckiej w Jabłowie”

  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę              brutto: 900 000,00zł.
  1. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem gwarancji:

 

Nr oferty

 

 

 

Nazwa firmy

 

Cena

brutto

 

Termin gwarancji

 

1

Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek

Ul. Szkolna 18

83-224 Borzechowo

972 674,98 zł

5 lat

 

 

 

2

 

„ROMAR” Reszczyńscy Spółka Jawna

Rokocin 2a

83-200 Starogard Gdański

909 960,85 zł

5 lat

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 20 września 2018 r.
  2. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane będzie w czterech etapach, tj. fakturami częściowymi oraz fakturą końcową za etapy robót ujęte w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót za dany etap, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 Wójt Gminy Starogard Gdański

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2018r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Szczubełek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2018 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szczubełek
Ilość wyświetleń: 146
30 kwietnia 2018 11:26 Dariusz Szczubełek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany