Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn. " Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Witosa w Nowej Wsi Rzecznej"

                                                                                                              Starogard Gdański, 2013-10-31

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr GKI.7013.8.25.2013

                                                                                                

na  wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Witosa w Nowej Wsi Rzecznej”

 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw  z 2013r  poz. 907 z późn. zmianami.

Zamawiający wybrał ofertę nr 6 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji

„DAK – BUD” Ltd. Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 108

83-200 Starogard Gd.

Cena oferty wynosi brutto148832,93zł .

Oferta nr 6 została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający wykluczył z postępowania jednego wykonawcę:

„ ENERGOEKO ” Sp. z o.o.

ul. 30 Stycznia 46

83-110 Tczew

Uzasadnienie faktyczne:  Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. po wezwaniu Zamawiającego nie uzupełnił aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z SIWZ pkt. 6.2a).

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw z 2013 poz. 907 z późn. zm.

Zamawiający odrzucił ofertę nr 5 złożoną przez:

„ ENERGOEKO ” Sp. z o.o.

ul. 30 Stycznia 46

83-110 Tczew

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw z 2013 poz. 907 z późn. zm.

 

Punktacja przyznana złożonym ofertom:

Nr oferty

Nazwa przedsiębiorstwa

Ilość przyznanych  p-któw za kryterium cena

Ilość przyznanych     p-któw ogółem

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno – Sanitarne i Remontowo – Budowlane „ Skibiński” Mieczysław Skibiński, ul. Mickiewicza 43, 83-340 Sierakowice

 

 75,61

 75,61

2

 

„ ZUK ” Spółka z o.o. , ul. Akacjowa 24, 83-330 Żukowo

 60,96

60,96

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska       „ EKOMEL ” Spółka z o.o. , ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

 88,66

88,66

4

 

UZRZ Leszek Warczak 83-200 Starogard Gd. ul. Wiosenna 14

67,23

 67,23

6

 

 Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „ DAK – BUD ” Ltd Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 108, 83-200 Starogard Gd.

100

 100

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta po terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Szczubełek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2013 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szczubełek
Ilość wyświetleń: 1441
31 października 2013 14:50 (Dariusz Szczubełek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany