Przetargi

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu - etap III”

                                                                                                        

OGŁOSZENIE  O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 w postępowaniu przetargowym

(ogłoszenie o zamówieniu  opublikowane w biuletynie UZP pod nr 193635-2013 z  23.09.2013 r.)

 

 1. Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

 

 1. Tryb i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony,  postępowanie prowadzone  z zastosowaniem przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z       ( tekst jednolity  Dz. U. poz. 907 z 9 sierpnia 2013 r.) na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w  Owidzu - etap III”

Opis przedmiotu zamówienia:

1.

a)       budowa placów zabaw o łącznej powierzchni zagospodarowania -7248,10m2, w tym:

 • Park Przygód –o pow. 5203,00 m2
 • Park Doświadczeń- o pow. 2045,10 m2

W zakresie placów zabaw, oprócz ich wyposażenia w elementy i urządzenia do celów rekreacji i zabaw dla dzieci jest:

 • przygotowanie terenu i nasadzenie zieleni- 3454,20m2
 • budowa nawierzchni utwardzonych i dróg technicznych–497,30m2
 • budowa nawierzchni ze żwiru i piasku – 3296,60 m2

b)      wykonanie dodatkowych elementów zagospodarowania terenu wokół placów zabaw:

 • utwardzenia (z płytki chodnikowej ze strukturą płukanego żwiru) wzdłuż ścieku liniowego przy budynku wystawienniczym- 30,40m2
 • bramy z częstokołem na drodze dojazdowej do grodziska przy parku przygód (szer. 5m,)
 •  furtki wejściowej na ciągu pieszym przy parku doświadczeń (szer. 1,6m).

c)      wykonanie elementów infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu grodziska:

 • budowa drogi kamiennej z kostki granitowej szarej (oznaczonej w dokumentacji jako kamień łamany/kostka kamienna- odcinek A-A) gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze zjazdami –łącznie w ilości 2019,50m2
 • budowa ciągów pieszych kamiennych z kostki granitowej szarej gr. 6 cm  na podsypce cementowo-piaskowej –  915,50m2
 • budowa przepustów pod drogą kamienną (25mb o śr. 400mm), ścieków prefabrykowanych (31m), osadnika, separatora,
 • zagospodarowanie zieleni wzdłuż drogi dojazdowej oraz dostawa i montaż 8 ławek z połówek bali.
 • budowa oświetlenia zewnętrznego, w tym 6 sztuk słupów oświetleniowych i 6 kompletów latarń oświetleniowych parkowych wraz z niezbędną instalacją elektryczną.
 • likwidacja nieczynnej oczyszczalni ścieków (za budynkiem wystawienniczym), której teren będzie zagospodarowany przez Park Doświadczeń
 • wycinka istniejącego drzewostanu na terenie likwidowanej oczyszczalni ścieków.
 • Przebudowa ogrodzenia istniejącej przepompowni ścieków-14,78m
 • Wykonanie uzupełnień nawierzchni komunikacji ciągów pieszych (z kostki brukowej szarej gr. 6cm) -140,5m2 i jezdnych ( z kostki brukowej szarej gr. 10cm) - 30m2
 • wykonanie uzupełnień zieleni poza pasem drogi -5412,90m2

2. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

a)      Prowadzenie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji pod nadzorem archeologicznym. Zlecenie tych badań i wykonanie dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej, wykonawca powierzy uprawnionym podmiotom w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy z Zamawiającym. Na prowadzenie nadzorów należy uzyskać pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

b)      wykonanie robót liniowych (kabli elektrycznych)

c)      kompleksową inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej

d)      organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, oznakowanie organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych wg potrzeb, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót

e)      zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego z inwentaryzacją geodezyjną) w  min. 2 egz.

f)       naprawa   i przywrócenie do stanu poprzedniego napotkanych urządzeń melioracyjnych,

g)      przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po wszelkich robotach budowlano- montażowych, w tym uszkodzonych punktów geodezyjnych ( tzw. kamieni granicznych)

 

 1. Unieważnienie  postępowanie:

Zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ;

Uzasadnienie faktyczne :   Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt. 4.  Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. . poz. 907)

 

 1. Data  unieważnienia postępowania :  2013.10.29                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wójt

 

                                                                                                                     Stanisław Połom

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.10.2013r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2013 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 1455
30 października 2013 11:12 (Marian Firgon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany