Komunikaty

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kokoszkowy.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1) i 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami) oraz realizując uchwałę Rady Gminy Starogard Gd. Nr XLVII/450/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.,

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla wsi Kokoszkowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

   Projekt planu  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będą wyłożone w dniach od 5 czerwca do 6 lipca 2020r.  w  siedzibie  Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, pokój nr 325, w godz. od 8.00 do 15.00 oraz będą dostępne na stronie urzędu: www.ugstarogard.pl w BIP, zakładka: akty prawne – zagospodarowanie przestrzenne.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  dnia 6 lipca 2020r. o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy kościele p.w. Św. Barbary w Kokoszkowach, ul. Szkolna 8.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania COVID-19 informujemy, iż wgląd do wyłożonych dokumentów w siedzibie urzędu możliwy jest po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty  pod nr 585625067 w. 318  lub przez e-mail: ppn@ugstarogard.pl

 

   Zgodnie  z  art. 18 ust. 1  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje  ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

   Uwagi należy składać do Wójta Gminy Starogard Gd. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20 lipca 2020r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w formie zgodnej z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu oraz stanowiskami organów. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Starogard Gd., ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy biuro_podawcze@ugstarogard.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020r.

   Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Starogard Gd. w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.05.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Lucyna Probe
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2020 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Probe
Ilość wyświetleń: 44
05 czerwca 2020 08:09 (Lucyna Probe) - Dodanie załącznika [rysunek_do_prognozy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2020 08:09 (Lucyna Probe) - Dodanie załącznika [prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2020 08:08 (Lucyna Probe) - Dodanie załącznika [uzasadnienie_do_uchwaly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany