Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI wykonuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie:
- planowania przestrzennego,
- ładu przestrzennego,
- przydziału mieszkań komunalnych i socjalnych,
- gospodarki nieruchomościami gminnymi,
- zbywania i nabywania nieruchomości dla potrzeb gminy,
- ustalania służebności przesyłu,
- prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- nazewnictwa ulic oraz numeracji porządkowej budynków,
- udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ochrony zabytków,
- ocen oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z prowadzeniem bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz obszarów Natura 2000,
- aktualizacja strategii rozwoju Gminy oraz innej dokumentacji strategicznej niezbędnej do rozwoju społecznego, gospodarczego, ekonomicznego gminy,
- monitoring i ewaluacja strategii rozwoju gminy,
- współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy wynikającej z zadań realizowanych przez wydział.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości - Lucyna Probe

1. Kierowanie wydziałem

Inspektor ds. gospodarki przestrzenią

Informacje

Inspektor ds. gospodarki przestrzenią - Aneta Makuch

1. Planowanie przestrzenne
2. Ład przestrzenny

Inspektor ds. architektury

Informacje

Inspektor ds. architektury - Alina Putkamer-Jabłecka

1. Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym

Informacje

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym - Anna Słomińska

1. Gospodarka mieniem komunalnym
2. Przygotowywanie decyzji związanych ze wzrostem wartości nieruchomości

Starszy geodeta

Informacje

Starszy geodeta - Tomasz Klej

1. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z geodezyjnym gospodarowaniem mieniem (sprzedaż, dzierżawa, zamiana, uwłaszczenie, wieczyste użytkowanie),
2. Prowadzenie dokumentacji w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych związanych z rozgraniczaniem, podziałem i wywłaszczaniem nieruchomości,
3. Przygotowywanie umów na roboty geodezyjne,
4. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania odszkodowań za grunty pod drogi przejmowane na własność gminy,
5. Komunalizacja mienia gminnego,
6. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
7. Nadzór nad zapisami w księgach wieczystych, dotyczącymi nieruchomości gminnych,
8. Przygotowywanie materiałów na sesje rady gminy,
9. Współdziałanie w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu: gospodarki terenami, ochrony środowiska naturalnego, realizacji inwestycji gminnych,
10. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

Inspektor ds. gospodarki środowiskiem

Informacje

Inspektor ds. gospodarki środowiskiem - Monika Adamowska

- prowadzenie procedury i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
- wydawanie zaświadczeń: o przeznaczeniu terenu, o zgodności przedsięwzięcia z dokumentami planistycznymi, inne;
- wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
- prowadzenie rejestru planów miejscowych,
- rejestracja i przygotowanie wniosków w sprawach ustalenia decyzji o warunkach zabudowy do sporządzenia analizy uwarunkowań;
- prowadzenie spraw związanych z obszarem Natura 2000,
- sprawozdawczość

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2011 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 18949
01 kwietnia 2019 07:57 (Damian Plewako) - Zmiana danych jednostki.
15 lutego 2018 14:42 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych stanowiska: Starszy geodeta.
10 września 2015 08:15 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. gospodarki środowiskiem.
Zatrzymaj banner przewijany