Komunikaty

Obwieszczenie dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej w obrębie Brzeźno

PPN.6220.7.2020                                                                                                      Starogard Gdański 18.02.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej

 

Stosownie do art. 49  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283)

 

Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że:

 

dnia 11.05.2020 r. na wniosek inwestora wszczęto postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW i powierzchni do 13,46 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 53/2 w miejscowości Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd.”

 

wnioskodawca: Green Capital S.A. Oddział Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

 

W związku z powyższym z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Starogardzie Gd. (po uprzednim umówieniu terminu), ul. Sikorskiego 9 w godzinach pracy urzędu, pod nr tel.: (0-58)56 250 67 wew. 325.

 

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Uwaga:

Zawiadomienia, bądź doręczenia przez obwieszczenia lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Adamowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2020 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 52
21 maja 2020 14:43 (Monika Adamowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany