Przetargi

Informacja z otwarcie ofert dla postępowania przetargowego pod nazwą " Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” "

GKI.7011.13.2018                                                     Starogard Gdański dnia 01.06.2018r

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 01.06.2018 r. o godz. 11:00 w postępowaniu przetargu nieograniczonego : Ogłoszenie nr 558785-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.

   dla zadania  pn. Zaprojektowanie i budowa:

-  przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka,

- przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka,

 w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę              brutto: 2 600 000,00zł.
  1. Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem gwarancji:

 

Nr oferty

 

 

 

Nazwa firmy

 

Cena

brutto

 

Termin gwarancji

 

1

PRIM Sp. z o.o.

80-257 Gdańsk

Ul. Słowackiego 38/1

 

2 498 007,00 zł

72 m-ce

 

 

2

 

TAMA Piotr Sadowski

80-180 Gdańsk

Ul. Bergiela 10e/10

2 865 900,00zł

60 m-cy

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2019 r.
  2. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane będzie w etapach, tj. fakturami częściowymi oraz fakturą końcową za etapy robót ujęte w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót za dany etap, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Wójt Gminy

Stanisław Połom

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.06.2018r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Szczubełek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2018 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szczubełek
Ilość wyświetleń: 112
01 czerwca 2018 12:30 Dariusz Szczubełek - Dodanie załącznika [ccf20180601.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2018 12:28 Dariusz Szczubełek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany