Przetargi

Ogłoszenie Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej na terenie Cmentarza Wojennego w Lesie Szpęgawskim.

REGULAMIN KONKURSU

 

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM.

 

(Wartość konkursu nie przekracza

równowartości kwoty 30.000 EURO)

 
 

I.               POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Informacje o organizatorze Konkursu

Organizatorem Konkursu jest:

Partnerstwo składające się z:

 

Gminy Starogard Gdański

Ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

http://ugstarogard.pl 

 

Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Ul. Gdańska 6

83-200 Starogard Gdański

http://starogard.pl/

 

Nadleśnictwo Starogard Gdański

ul. Gdańska 12

83-200 Starogard Gdański

http://www.starogard.gdansk.lasy.gov.pl/

 

2.    Zasady prowadzenia korespondencji

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem w formie pisemnej lub drogą elektroniczną należy kierować na adres:

Urząd Gminy Starogard Gdański

Ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58 56 250 67, fax. 58 56 246 41

wraz z oznaczeniem:

„Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej  zagospodarowania na terenie Cmentarza Wojennego w Lesie Szpęgawskim”

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o Konkursie są:

Magdalena Forc-Cherek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy Starogard Gdański

Tel. 58 56 250 67, rgm@ugstarogard.pl

Maria Michel – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Gminy Starogard Gdański

Tel. 58 56 250 67, gki@ugstarogard.pl

3.     Rodzaj i zasady ogólne Konkursu

3.1.         Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego, urbanistyczno – architektonicznego studialnego tj. takiego, w którym Zamawiający przewiduje jedynie nagrody pieniężne, bez kwalifikacji wstępnych.

3.2.         Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, a także część rysunkowa i opisowa Konkursu muszą być przez wszystkich Uczestników sporządzone w języku polskim.

3.3.         Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i dostarczenia prac konkursowych do siedziby organizatora.

3.4.         Złożenie pracy jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem do stosowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.

UWAGA!!!! Konkurs może być unieważniony, gdy nie zostanie złożony żaden projekt lub nie rozstrzygnięto konkursu, o czym Organizator powiadomi na 3 dni przed obowiązującym terminem ogłoszenia konkursu.

4.     Termin Konkursu

4.1.         Zamieszczenie ogłoszenia o Konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych – nie jest wymagane.

4.2.         Nadsyłanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu – do 25 września 2017 r.

4.3.         Udzielanie odpowiedzi na pytania  dot. Regulaminu Konkursu – do
31 września 2017 r.

4.4.         Złożenie prac konkursowych do 15 października 2017 r. w godzinach pracy Urzędu.

4.5.         Ogłoszenie wyników Konkursu w dniu 30 października 2017 r.

5.     Sąd Konkursowy

5.1.         Sąd Konkursowy liczy 7 osób. Sąd Konkursowy składa się z Jury Konkursu oraz Sekretarza Konkursu.

5.2.         W skład Jury Konkursowego wchodzą:

Marek Kowalski – Zastępca Wójta Gminy Starogard Gdański, Sekretarz Gminy – Sędzia Sądu Konkursowego – Przewodniczący

Zbigniew Toporowski – Sekretarz Miasta Starogard Gdański – Sędzia Sądu Konkursowego

Ks. Janusz Lipski – Przedstawiciel Diecezji Pelplińskiej – Sędzia Sądu Konkursowego

Jan Banacki – Przedstawiciel Lasów Państwowych – Sędzia Sądu Konkursowego

Przedstawiciel Miasta – Sędzia Sądu Konkursowego

Maria Michel – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Gminy Starogard Gdański – Sędzia Sądu Konkursowego

Alina Putkamer-Jabłecka – Sędzia Sądu Konkursowego

Sekretarzem Konkursu jest:

Marta Jędrzejczyk – Podinspektor ds. Środków Zewnętrznych.

5.3.         Zadania Sądu Konkursowego:

-        ocena spełnienia przez wszystkich uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie Konkursu,

-        ocena prac konkursowych,

-        opracowanie informacji o pracach konkursowych,

-        wyłonienie najlepszej pracy konkursowej (lub prac konkursowych),

-        przeprowadzenie publicznego ogłoszenia Konkursu,

-        dokonanie identyfikacji wszystkich prac konkursowych po rozstrzygnięciu Konkursu,

-        przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu.

5.4.         Obrady Sądu Konkursowego są tajne. Sąd Konkursowy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Sądu Konkursowego.

5.5.         Sekretarz Konkursu jest członkiem Sądu Konkursowego z prawem głosu.

II.            OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

1.      Przedmiot Konkursu

1.1.         Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zagospodarowania terenów leśnych na Cmentarzu Wojennym w Lesie Szpęgawskim.

1.2.         Obszar opracowania konkursowego stanowi część działek geodezyjnych oznaczonych nr 137 i 138 obręb Szpęgawsk, Gm. Starogard Gdański. Jest to teren stanowiący użytek leśny (Ls) zagospodarowanych częściowo poprzez lokalizację w tym terenie grobów, parkingu, miejsca odprawiania mszy.

Zakres terenu, którego dotyczy opracowanie konkursowe przedstawiono na zał. nr  5.

Teren objęty opracowaniem i jego otoczenie obrazuje mapa do celów projektowych – zostanie dołączona do dokumentacji do 11 września 2017r.  

Uczestnikom zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zakresem opracowania.

2.      Cel konkursu

2.1           Celem nadrzędnym dla opracowania projektu koncepcyjnego ma być godne uhonorowanie, upamiętnienie i ocalenie od zapomnienia osób, które zginęły w 1939r. w Lesie Szpęgawskim. 

2.2           Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego, który w najpełniejszy sposób będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania miejsca wraz z otoczeniem, jako wysokiej jakości reprezentacyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej.

2.3           Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń do projektu budowlanego na zadanie j.w.

3.      Szczegółowy opis zadania konkursowego

3.1.         Obszar objęty konkursem to teren położony w Lesie Szpęgawskim, w granicach oznaczonych czerwoną linią przerywaną na mapie sytuacyjnej na załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

3.2.         Obszar objęty konkursem to teren składający się z części kilku działek, o użytkach: Ls.

3.3.         Wyszczególnienie poszczególnych działek z przypisanym przeznaczeniem i własnością:

Lp.

Nr działki

Właściciel

Użytek

Powierzchnia

1.

137

Lasy Państwowe

Ls, N

42,67 ha

2.

138

Lasy Państwowe

Ls

24,69 ha

Razem

 67,36 ha

 

Dla terenu objętego konkursem nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ewentualne inwestycje tego wymagające będą musiały uzyskać decyzje o warunkach zabudowy lub sporządzenia planu miejscowego.

3.4.         Teren objęty opracowaniem konkursowym nie podlega ochronie konserwatorskiej. Na etapie konkursu nie trzeba uzyskać uzgodnień konserwatora.

3.5.         Na terenie objętym opracowaniem konkursowym należy zaprojektować na obszarze:

-        Pomnik jedno lub wieloelementowy, na którym usytuowane będą nazwiska ok. 2000 osób pomordowanych na terenie lasu, zaplanowany tak, by możliwe było uzupełnianie nazwisk kolejnych osób, które zostały ujawnione po czasie wykonania pomnika;

-        Doprecyzowanie docelowej wizji miejsca upamiętnienia (uwzględniające: ławki, ciągi piesze, zieleń, studnia, oświetlenie solarne)

-        Tablice pamiątkowe z ekspozycją zdjęć i opisem historii związanej z tym miejscem (muzeum pod chmurą).

UWAGA: Zaplanowana kompozycja ma stanowić jedną komponującą się z lasem oraz samym miejscem całość. Należy przy planowaniu uwzględnić rozlokowanie grobów i brać pod uwagę, że to miejsce śmierci wielu ludzi, pomordowanych w 1939r.

3.6.         Opracowanie powinno zawierać szacunkowy kosztorys planowanego do realizacji zadania w rozbiciu na poszczególne elementy zagospodarowania.

3.7.         W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przekroczenie granic obszaru opracowania konkursowego określonego w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu, jeśli będzie to wynikiem idei na zagospodarowanie przestrzeni.

 

III.          OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1.      Postanowienia ogólne

1.1.         Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zwana uczestnikiem samodzielnie biorącym udział w Konkursie.

1.2.         Uczestnikiem Konkursu może być również zespół reprezentowany przez wytypowaną przez zespół osobę. Osoba ta składa wszelkie oświadczenia, podpisy w i mieniu całego zespołu.

1.3.         Składając pracę konkursową Uczestnik Konkursu składa równocześnie oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu Konkursu, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.      Opis warunków udziału w Konkursie

2.1.         Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku: architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, artystycznym w zakresie sztuk plastycznych, rzeźby lub scenografii  albo osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi w/w wykształcenie. Dopuszcza się również uczestnictwo osób będących studentami w/w kierunków lub kierunków zbliżonych.

2.2.         W przypadku prac zespołowych co najmniej jedna osoba z zespołu autorskiego powinna spełniać kryteria, o którym mowa w pkt. 2.1. niniejszego rozdziału.

2.3.         Uczestnik Konkursu, który nie spełnia niniejszego wymogu zostanie wykluczony z Konkursu, a jego praca odrzucona.

3.      Dokumenty, które muszą przedłożyć Uczestnicy Konkursu w celu wykazania spełnienia warunków w Konkursie

3.1.         W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 2.1 niniejszego rozdziału Zamawiający wymaga przedłożenia kopii dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku: architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, artystycznym w zakresie sztuk plastycznych, rzeźby lub scenografii lub kserokopię aktualnej legitymacji studenckiej w/w kierunków przez co najmniej jednego członka zespołu autorskiego.

 

IV.         SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 

  1. Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej do Organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu Konkursu na adresy wymienione w rozdziale I pkt 2.
  2. Organizator Konkursu udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem Konkursu pod warunkiem, że otrzyma je nie później niż do 25.09.2017 r.
  3. Informacje o Konkursie i odpowiedzi na pytania znajdować się będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Starogard Gdański, Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz Nadleśnictwa Starogard w poddziale Zamówienia publiczne.
  4. Udzielenie przez Organizatora Konkursu wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie Konkursu są wiążące dla Uczestników Konkursu.
  5. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora Konkursu.

 

V.             SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

 

1.      Informacje ogólne o sposobie opracowania pracy konkursowej

1.1.         Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

1.2.         Praca konkursowa powinna dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione w Regulaminie zadanie Konkursu i powinna być przedstawiona w formie pozwalającej na jednoznaczne odczytanie koncepcji.

1.3.         Nie będą rozpatrywane prace konkursowe opracowane w sposób uniemożliwiający identyfikację ich autorów.

 

2.      Zawartość oraz sposób i forma opracowania pracy konkursowej

2.1.         Praca konkursowa musi składać się z:

-        części graficznej – plansze w formacie 100x70 w układzie wertykalnym (pionowym) wykonane z lekkiego sztywnego materiału,

-        części opisowej – zeszyt formatu A4 z opisem koncepcji i zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej,

-        zamkniętej koperty z wersją cyfrową pracy konkursowej  na płycie CD wraz z wizualizacją,

-        zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną (załącznik nr 1), oświadczeniem (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2) oraz kopią dyplomu, legitymacji, o którym mowa w rozdziale III pkt.3 ).

2.2.         Część graficzna powinna zawierać:

-        koncepcję zagospodarowania terenu przedstawioną na mapie do celów projektowych w skali 1:1000 (mapa zostanie zamieszczona  przez Zamawiającego na stronach internetowych do 11 września 2017r.),

-        widoki, perspektywy, wizualizacje, niezbędne do czytelnego i przekonywującego przedstawienia idei projektowej. O ich doborze, skali oraz technice wykonania decydują Uczestnicy.

2.3.         Część opisowa musi zawierać:

-        opis koncepcji – maksymalnie 5 stron formatu A4 w tym opis użytych materiałów,

-        zmniejszone do formatu A3 plansze części graficznej.

2.4.         Wersja cyfrowa pracy konkursowej na płycie CD winna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta musi zawierać płytę z całością pracy konkursowej:

-          plansze konkursowe w formacie PDF lub TIFF w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,

-          poszczególne rysunki w formacie DWG lub DXF oraz PDF lub TIFF w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,

-          poszczególne wizualizacje w formacie PDF lub TIFF rysunków w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,

-          opis pracy konkursowej rysunków w formacie DOC lub RTF oraz PDF lub TIFF,

Dodatkowo wymagane jest złożenie całej pracy w wersji papierowej, zgodnie z zapisami V.2.1.

2.5.         Do pracy konkursowej winna być dołączona zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną Uczestnika Konkursu wypełnioną wg załącznika nr 1 Regulaminu, oświadczeniem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz kopią dyplomu lub legitymacji studenckiej (o którym mowa w rozdziale III pkt.3 ).

2.6.         Pracę konkursową należy oznaczyć sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą o wysokości cyfr 1 cm, którą należy umieścić na wszystkich elementach pracy.

-        plansze konkursowe – w prawym górnym rogu każdej planszy,

-        opis pracy konkursowej – w prawym górnym rogu każdej strony opisu,

-        zamknięta koperta z wersją cyfrową pracy konkursowej – na płycie i w prawym górnym rogu koperty,

-        zamknięta koperta (z kartą identyfikacyjną, oświadczeniem i kopią dyplomu) Uczestnika Konkursu – w prawym górnym rogu koperty,

-        opakowanie pracy konkursowej w prawym górnym rogu opakowania.

2.7.         Na planszach należy zamieścić schemat układu plansz rysunków w prawym górnym rogu każdej planszy.

2.8.         Żaden z elementów pracy konkursowej w tym jej opakowanie nie może być oznaczony nazwą Uczestnika Konkursu, ani innymi informacjami oraz oznaczeniami graficznymi umożliwiającymi identyfikację autora pracy przed oficjalnym ogłoszeniem wyników Konkursu. W przypadku przesłania pracy konkursowej za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika Konkursu.

 

3.      Sposób, miejsce i termin składania prac konkursowych

3.1.         Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2017 r. do godz. 12.00, lub przesłać pocztą lub firmą kurierską (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora Konkursu) na adres:

Urząd Gminy Starogard Gdański

Ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

3.2.         Prace konkursowe należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym wcześniejsze jego otwieranie i zapoznawanie się z zawartością.

3.3.         Opakowanie pracy konkursowej należy oznaczyć sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą oraz opisać jako:

„Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zagospodarowania na terenie Cmentarza Wojennego w Lesie Szpęgawskim”

Wprowadzenie zmian i uzupełnień  do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Należy zachować wszystkie wymogi dot. prac konkursowych.

3.4.         Osobie składającej pracę zostanie wydane pokwitowanie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

3.5.         Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu składania prac konkursowych, po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania złożenia pracy konkursowej wystawionego przez Organizatora Konkursu.

3.6.         Praca konkursowa otrzymana przez Organizatora Konkursu po upływie terminu składania prac (co zostanie potwierdzone w protokole), będzie uznana za nie złożoną i może zostać odebrana przez Uczestnika konkursu na jego koszt.

3.7.         Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem lub wysłaniem pracy konkursowej. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu powyższych kosztów ani odsyłania prac konkursowych na własny koszt.

 

VI.         OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 

1.      Tryb oceny prac konkursowych

1.1.         Sekretarz Konkursu dokonuje oceny formalnej prac konkursowych, sprawdza nienaruszalność ich opakowania oraz brak informacji na opakowaniu i elementach prac konkursowych mogących umożliwić  identyfikację autora pracy konkursowej  przed oficjalnym ogłoszeniem wyników Konkursu.

1.2.         Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Konkursu poprzez nadanie indywidualnego trzycyfrowego kodu każdej pracy konkursowej. Z tej części sporządzony zostanie protokół.

1.3.         W dniach 20-25 października 2017 r. Sąd Konkursowy opublikuje złożone na konkurs prace w Kinie Sokół, o czym wcześniej poinformuje mieszkańców za pośrednictwem Radia Głos oraz lokalnych mediów.

1.4.         Uczestnicy wystawy będą mieli możliwość zagłosowania na najciekawszy (ich zdaniem) projekt. Praca, która uzyska najwięcej punktów od odwiedzających wystawę dostanie dodatkowy punkt (poza punktami przyznanymi przez Sąd Konkursowy do ogólnej oceny).

1.5.         Sekretarz Konkursu sporządza protokół oceny formalnej prac konkursowych.

1.6.         Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

1.7.         Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zaleceń do pracy konkursowej w zakresie objętym przyszłymi pracami projektowymi, a autora (autorów) pracy wybranej w Konkursie zobowiązuje się do wprowadzenia tych zmian.

2.      Kryteria oceny prac konkursowych

2.1.         Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:

-        oryginalność idei projektu i jej zgodność z celem konkursu (30%),

-        atrakcyjność i realność rozwiązań architektonicznych – (30%),

-        ekonomika proponowanych rozwiązań, w tym realność nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji koncepcji – (20%),

-        walory historyczne i edukacyjne – (20%).

VII.      NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1.      Nagrody

1.1           Zamawiający przewiduje w konkursie jedynie nagrody o charakterze pieniężnym.

1.2.         W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody pieniężne
o wysokości łącznej – 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto.

1.3.         W zależności od ilości i jakości prac Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo podziału puli nagród w kwocie 15 tys. zł pomiędzy laureata konkursu i autorów prac wyróżnionych.

1.4.         Organizator gwarantuje wypłatę całej puli nagród.

1.5.         Nagrody zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.

1.6.         Dodatkowym uhonorowaniem autora wybranej koncepcji będzie umieszczenie informacji o twórcy koncepcji, po zrealizowaniu zagospodarowania terenu objętego projektem w miejscu realizacji zadania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o autorze.

2.      Ogłoszenie wyników konkursu

2.1.         Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 30 października 2017 r. w sali Urzędu Gminy Starogard Gdański o godz. 13.00. 

2.2.         Ogłoszenie o wyniku Konkursu zostanie także opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu, oraz Gminy Miejskiej Starogard Gdański i Nadleśnictwa Starogard Gd.

2.3.         Organizator zawiadomi Uczestników Konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach podając imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedzibę Autorów prac konkursowych.

2.4.         Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

2.5.         Organizator unieważnia konkurs, jeżeli zostały złożone mniej niż 2 prace spełniające kryteria określone w niniejszym Regulaminie.

 

VIII.    PRAWA AUTORSKIE

1.      Prawa autorskie

1.1.         Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać praw autorskich Uczestników Konkursu.

1.2.         Organizator konkursu ma prawo prezentacji wszystkich prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej jak również ma możliwość ich rozpowszechniania poprzez publiczne wystawianie, udostępnienie w sieci internetowej.

1.3.         Organizatorowi przysługuje prawo publikacji prac konkursowych w całości lub w części w dowolnych mediach i środkach masowego przekazu dowolną techniką, a w szczególności na stronie internetowej Organizatora.

1.4.         Wszyscy nagrodzeni autorzy zobowiązani są do przeniesienia na organizatora autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych na niżej wymienionych polach eksploatacji:

a)    udostępnienia innym projektantom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

b)    jednorazowego wykorzystania całości lub części pracy konkursowej przez wybranego w drodze przetargu publicznego wykonawcę do celów opracowania na jej podstawie projektów budowlanych i wykonawczych przez dowolnie wybraną przez niego jednostkę projektową,

c)     zwielokrotnienia dowolną techniką i publikacji dla celów przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz opracowania projektów budowlanych i wykonawczych.

1.5.         Przejście autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym rozdziale na Organizatora nastąpi bez wynagrodzenia.

1.6.         Autor nagrodzonej pracy konkursowej oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy, w szczególności upoważnia Organizatora do decydowania o zachowaniu jego integralności.

1.7.         Prace nienagrodzone w Konkursie mogą zostać odebrane przez uczestników konkursu za pokwitowaniem, po zakończeniu procedury konkursowej, z wyłączeniem pracy wykonanej na nośniku CD/DVD, które przechodzą na własność organizatora.

1.8.         W przypadku zorganizowania wystawy prac konkursowych, której termin zostanie ustalony w czasie późniejszym, prace, które nie zostały wybrane w konkursie, będą mogły zostać odebrane po zakończeniu wystawy, o której mowa w pkt. 1.7.

1.9.         W stosunku do prac nieodebranych obowiązywać będzie procedura przewidziana w art.127 ustawy PZP.

 

IX.         ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU

 

  1. Załącznik nr 1 – Karta identyfikacyjna  Uczestnika Konkursu
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie  Uczestników Konkursu o posiadaniu wymaganego wykształcenia oraz przeniesienia na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do złożonej w Konkursie pracy konkursowej
  3. Załącznik nr  3 – Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej
  4. Załącznik nr 4 – Mapa obejmująca zakres opracowania
  5. Załącznik nr 5 – dokumentacja fotograficzna (widoki)

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017.09.06
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Forc-Cherek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2017 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Forc-Cherek
Ilość wyświetleń: 2260
06 września 2017 12:40 (Magdalena Forc-Cherek) - Dodanie załącznika [zdjecia_udostepnione_do_konkursu_2.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 12:35 (Magdalena Forc-Cherek) - Dodanie załącznika [zdjecia_udostepnione_do_konkursu_1.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 12:28 (Magdalena Forc-Cherek) - Dodanie załącznika [04_zalacznik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany