Wydział Gospodarki Komunalnej

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ wykonuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie:
- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
- utrzymania czystości i porządku w gminie,
- geologii,
- zieleni komunalnej i zadrzewień,
- ochrony środowiska i przyrody,
- łowiectwa,
- gospodarki leśnej,
- oświetlenia ulic, placów, terenów publicznych,
- energetyki,
- gospodarki odpadami,
- ochrony powietrza,
- targowisk i hal targowych,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- dotacji do prywatnych inwestycji związanych z ochroną środowiska,
- organizacji konkursu „Piękna wieś”,
- wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras niebezpiecznych,
- prowadzenia rejestru działalności regulowanej i udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni,
- kontroli prawidłowej gospodarki nieczystościami ciekłymi,
- likwidacji składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
- corocznego opracowania i realizacji programu ochrony zwierząt,
- utrzymanie i remonty cmentarza w Lesie Szpęgawskim,
- prowadzenia spraw związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy wynikającej z zadań realizowanych przez wydział.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Informacje

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Karolina Szambowska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
1. Kierowanie pozyskiwaniem środków zewnętrznych
2. Przygotowanie i realizacja projektów pomocowych

Inspektor ds. energetyki

Inspektor ds. komunalnych i ochrony przyrody

Inspektor ds. komunalnych i gospodarki odpadami

Inspektor ds. komunalnych i gospodarki odpadami

Inspektor ds. księgowości opłat komunalnych

Inspektor ds. komunalnych

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2009 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 10975
04 maja 2020 13:01 (Damian Plewako) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. komunalnych.
04 maja 2020 11:21 (Damian Plewako) - Usunięcie stanowiska: Pomoc administracyjna ds. komunalnych i gospodarki odpadami.
01 października 2019 12:01 (Damian Plewako) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. księgowości opłat komunalnych .
Zatrzymaj banner przewijany