Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu : "Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej "

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.starogardgd.ug.pl


Starogard Gdański: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej
Numer ogłoszenia: 260405 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 5.1 Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu pn :Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej 5.2 Celem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa zestawu, który ma służyć Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłowie do odśnieżania chodników, ścieżek rowerowych, itp. 5.3 Przedmiot zamówienia obejmuje: a) dostawę ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej -1 kpl. w skład którego wchodzą : ++ciągnik o następujących parametrach techniczno - użytkowych : - moc min. 35KM, - pojemność silnika min. 1750 cm3, - ilość cylindrów - 4, - jednostkowe zużycie paliwa - max 270 g/kWh, - skrzynia biegów - mechaniczna, ilość biegów: przód - min. 8, tył - min. 4, - kabina z ogrzewaniem, - szerokość całkowita - max 1570mm, - udźwig tylni - min 750kg, - udźwig przedni - min 300kg, - masa - max 1900kg, - wydatek pompy olejowej : 25 - 35 dm3/min. , - ilość sekcji rozdzielacza hydraulicznego - 2 lub 3, - wyposażenie : przedni i tylni TUZ, dodatkowe światła mijania, światło błyskowe ostrzegawcze (kogut) - pomarańczowe, - kolor ciągnika - pomarańczowy, ++pług do odśnieżania o następujących parametrach : - pozycje robocze min. 4, - sposób mocowania : trójpunktowy układ zawieszenia, - sterowanie hydrauliczne, - listwy zgarniające gumowe, - ciężar 245 - 265kg, - szerokość - min 140cm , max 195cm, - wysokość robocza - od 850 do 950mm, ++piaskarka (posypywarka) o następujących parametrach : - sterowanie hydrauliczne, - ładowność od 300kg do 450kg, - pojemność zbiornika od 250 do 300dm3 - szerokość robocza od 1 do 6m, - zbiornik metalowy, - łopatki rozrzucające ze stali nierdzewnej, b)przeszkolenie personelu Zamawiającego w celu nabycia umiejętności i wiedzy w zakresie obsługi i możliwości funkcjonalnych zestawu ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej. Zamówienie obejmuje dostawę wszystkich niezbędnych dokumentów do zarejestrowania ciągnika w tym homologacji na ciągnik z kabiną i TUZ Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego zestawu do odśnieżania wraz z uruchomieniem i sprawdzeniem w terenie w dniu dostawy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.39.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - wzór zał. Nr 2.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na dostawie min. jednego ciągnika w wersji komunalnej o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000,00zł.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - wzór zał. nr 2 SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - wzór zał. nr 2 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - wzór zał. Nr 3 oraz wykazu wykonanych dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie -wzór zał. Nr 3SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

20.2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy: 1)w zakresie terminu realizacji tj.: a)w przypadku wydłużającego się montażu zestawu, który posłuży do szkolenia, o którym mowa w nin. SIWZ, jednak nie dłużej niż o 1 dzień roboczy; b)w przypadku uzasadnionego warunkami rynkowymi wydłużania się terminu nabycia przez Wykonawcę asortymentu wym. w nin. SIWZ, jednak nie dłużej niż o 1 dzień roboczy. 20.3. Warunki zmian: 1)inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub zamawiającego 2)uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy oraz zapewnienie optymalnej jakości wykonania usługi 3)forma zmian - zmiany nie wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starogardgd.ug.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański pok. nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański pok. nr 19 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Wójt Gminy

Stanisław Połom

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.12.2013r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Szczubełek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2013 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szczubełek
Ilość wyświetleń: 1410
03 grudnia 2013 14:11 (Dariusz Szczubełek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2013 14:11 (Dariusz Szczubełek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2013 14:11 (Dariusz Szczubełek) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany