Informacja o środowisku

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia: Przebudowa drogi gminnej Szpęgawsk – Rywałd (213017G) wraz z infrastrukturą techniczną.

PPN.6220.8.2016.2017.MA                                                         Starogard Gdański 27.02.2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

 

Stosownie do art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w zawiązku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami)

 

Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że:

 

dnia 27.02.2016 r. na wniosek inwestora: Gminy Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. wydano postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

Przebudowa drogi gminnej Szpęgawsk – Rywałd (213017G) wraz z infrastrukturą techniczną.”

 

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, w godzinach pracy urzędu w pokoju 31, pod nr tel.: (0-58)56 250 67 wew. 63.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Uwaga:

Zawiadomienia, bądź doręczenia przez obwieszczenia lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.02.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Adamowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2017 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Adamowska
Ilość wyświetleń: 987
27 lutego 2017 12:01 (Monika Adamowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany