Podatki i opłaty

Podatek rolny na 2019 rok

Wzory formularzy obowiązujących od 1.07.2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1105),Wzory formularzy obowiązujących do 30.06.2019 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/256/2016 RADY GMINY  STAROGARD GDAŃSKI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy

INRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik do deklaracji: DN-1,DR-1,DL-1

 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.


Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:
- właściciel, 
- posiadacz samoistny,
- użytkownik wieczysty, 
- w niektórych przypadkach posiadacz zależny gruntów (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym
Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:
- informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
- deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

Jeżeli grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego. 

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. 6a ust. 9 ustawy o podatku rolnym.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty do 15 marca) 

- przelewem na rachunek urzędu – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim nr 46 8340 0001 0004 6848 2000 0001 lub w punktach kasowych Banku Spółdzielczego przy ul. Gdańskiej 6, ul. Wybickiego 13 , Galeria Neptun ul. Pomorska 5 i Rynek 8

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-07-03
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Brzoskowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2019 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 669
03 lipca 2019 14:44 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 14:42 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 14:34 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany