Podatki i opłaty

Podatek leśny na 2019 rok

Wzory formularzy obowiązujących od 1.07.2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1126).Wzory formularzy obowiązujących do 30.06.2019 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/256/2016 RADY GMINY  STAROGARD GDAŃSKI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy

INRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik do deklaracji: DN-1,DR-1,DL-1

 

 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. 


Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:
- właściciel,
- posiadacz samoistny,
- użytkownik wieczysty,
- w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego). 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:
- informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
- deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego. 

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym. 

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

- osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty do 15 marca)

- osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące- do 15 dnia każdego miesiąca

- przelewem na rachunek urzędu – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim nr 46 8340 0001 0004 6848 2000 0001 lub w punktach kasowych Banku Spółdzielczego przy ul. Gdańskiej 6, ul. Wybickiego 13 , Galeria Neptun ul. Pomorska 5 i Rynek 8

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-07-02
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Brzoskowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2019 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 524
03 lipca 2019 14:41 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 14:35 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 14:31 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany