Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe na wykonanie Programu opieki nad zabytkami gminy Starogard Gd.

Starogard Gd., 28.02.2020

PPN.411.1.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami

Gminy Starogard Gdański na lata 2020 - 2023


I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9.

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Lucyna Probe: email:ppn@ugstarogard.pl  tel. 58 56 250 67 w.318, fax. 58 56 246 41.


II. Tryb udzielenia zamówienia:

Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nieprzekraczającą kwoty 30.000 euro niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843).

 

III. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie nowego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Starogard Gdański na lata 2020-2023 (dalej „Program”) wraz z kompletem dokumentów formalno-prawnych. Program winien być oparty na analizie stopnia realizacji dotychczasowego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Starogard Gdański na lata 2016 – 2019, aktualności przyjętych w nim założeń oraz zdefiniowaniu nowych zadań.
  2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282) oraz zgodnie ze wskazaniami zawartymi w poradniku metodycznym dla opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami wydanym przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
  3. Po stronie Wykonawcy leży:

-        uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku,

-        przygotowanie projektu uchwały przyjmującej Program wraz z uzasadnieniem,

-        prezentacja i omówienie projektu Programu na komisjach Rady Gminy Starogard Gd. a w razie konieczności na sesji Rady Gminy.

  1. Przedmiot zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w ilości:

-     3 egzemplarze Programu w formie drukowanej, oprawionej i bindowanej,

-     1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej,

-     dokumenty formalno-prawne z przebiegu procedury.

 

IV. Warunki uczestnictwa w postępowaniu.

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-      złożą ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie określonym w zapytaniu,

-      dysponują wiedzą, potencjałem technicznym oraz odpowiednią liczbą osób zdolnych do profesjonalnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia,

-      dysponują doświadczeniem przy realizacji opracowań o charakterze programowym z zakresu opieki nad zabytkami,

-      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie przedmiotu zamówienia,

-      zobowiązują się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w momencie wykonywania usługi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Złożenie oferty równoznaczne jest z poświadczeniem w/w wymogów.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić do wglądu dokumenty poświadczające, ze spełnia on wszelkie warunki uprawniające do udziału w niniejszym postępowaniu.

V. Termin realizacji:

Ustala się termin realizacji zamówienia na dzień 15 czerwca 2020r.

Za zakończenie prac uważa się datę przekazania pozytywnie zaopiniowanego  przedmiotu zamówienia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.


VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie), na Formularzu Oferty wg wzoru będącego załącznikiem do zaproszenia do dnia 11 marca 2020r.  do godz. 14.00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Zapytanie cenowe na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Starogard Gdański”. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia.
Niewypełnienie wszystkich powyższych wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w tym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
Sposób porozumiewania się z Oferentów ze Zamawiającym: telefonicznie, mailowo, faksem.

VII. Ocena ofert

Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty jest najniższa cena.

Wybór oferty i ogłoszenie wyników postępowania nastąpi dnia 12 marca 2020r.
Oferenci zostaną poinformowani o dokonanym wyborze telefonicznie lub mailowo. Dodatkowo informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu (BIP).

Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą (najniższa cena) będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

VIII. Dodatkowe informacje.
Do wykorzystania przez Wykonawcę zamówienia pozostają posiadane przez Zamawiającego:

-          Program Opieki nad Zabytkami Gminy Starogard Gdański na lata 2016 – 2019,

-          Gminna Ewidencja Zabytków

Do Wykonawcy należy uzyskanie niezbędnych materiałów w tym aktualnych wykazów zabytków wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków .


IX. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Wójt Gminy Starogard Gd.

 

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.02.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Lucyna Probe
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2020 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Probe
Ilość wyświetleń: 207
02 marca 2020 08:55 (Lucyna Probe) - Dodanie załącznika [zal_2__umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 marca 2020 08:54 (Lucyna Probe) - Dodanie załącznika [zal_1__formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 marca 2020 08:53 (Lucyna Probe) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany