Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na tablice promocyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie łącznie 3 tablic pamiątkowych wraz ze stelażem mocującym oraz ich montażem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Starogard Gdański (Zarządzenie Nr ZP 134/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 17 października 2018r.), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986).

 

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektów:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże” (Umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.03.00-22-0010/16-00),

- „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” (Umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.04.00-22-0034/15-00),

- „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” (Umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22-0077/16-00),

 które są współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

  1. Nazwa zamawiającego: Gmina Starogard Gdański

                            ul. Sikorskiego 9

                            83-200 Starogard Gdański

                            Tel. (58) 56 250 67

                            fax (58) 56 246 41

 

W przypadku projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” jest to zamówienie wspólne, gdzie drugim zamawiającym jest:

Gmina Bobowo

                            ul. Gdańska 12

                            83-212 Bobowo

                            Tel. (58) 56 217 66

                            fax (58) 56 217 23

 

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dla projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”:

 

       I.            Wykonanie 1 tablicy pamiątkowej jednostronnej o wymiarach 1,2m×0,8m, z blachy ocynkowanej, z otworami montażowymi w ragach tablic, wszystkie znaki i napisy – pełny kolor i dostarczenie ich do Urzędu Gminy Starogard Gdański.

 

 

Tablica musi zawierać następujące elementy:

a)      nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, zestaw logo – znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl zgodnie z wzorem tablicy informacyjnej zawartym w wytycznych dt. promocji projektów dofinansowanych z RPO WP na lata 2014-2020

 

Wzór tablicy w druku zapytania ofertowego.     

Przykładowe dane:

(Tytuł projektu) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

 Cel projektu: Wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji mierzony liczbą RLM przyłączonych do sieci, po zakończeniu realizacji inwestycji z 63,52% do 95,17%  i wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków Jabłowie do 523 m3/dobę (o 170% do stanu obecnego).

 Beneficjent: Gmina Starogard Gdański

 

Dla projektu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”:

 

    II.            Wykonanie 2 tablic pamiątkowych jednostronnych o wymiarach 1,2m×0,8m, z blachy ocynkowanej, wolnostojących konstrukcji wsporczych stalowych ocynkowanych lub zabezpieczonych farbą do każdej z tablic i montaż tablic na konstrukcjach, wszystkie znaki i napisy – pełny kolor.

 

Tablice muszą zawierać następujące elementy:

b)      nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, zestaw logo – znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl zgodnie z wzorem tablicy informacyjnej zawartym w wytycznych dt. promocji projektów dofinansowanych z RPO WP na lata 2014-2020

 

Wzór tablicy jak wyżej.

 

Przykładowe dane:

(Tytuł projektu) „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”

Cel projektu: Utrzymanie istniejących form ochrony przyrody, poprawę ciągłości przestrzennej systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji.

Beneficjent: Gmina Miejska Starogard Gdański, Partner projektu: Gmina Wiejska Starogard Gdański,

Dla projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo”

 

 III.            Wykonanie 4 tablic informacyjnych jednostronnych (po 2 tablice dla każdej z Gmin)
o wymiarach 1,2m×0,8m, z blachy ocynkowanej, z otworami montażowymi w ragach tablic, wszystkie znaki i napisy – pełny kolor i dostarczenie ich do Urzędu Gminy Starogard Gdański.

 

Tablice muszą zawierać następujące elementy:

c)      nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, zestaw logo – znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl zgodnie z wzorem tablicy informacyjnej zawartym w wytycznych dt. promocji projektów dofinansowanych z RPO WP na lata 2014-2020

 

Wzór tablicy jak wyżej.

 

Przykładowe dane:

(Tytuł projektu) „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo”

 

Cel projektu: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w woj. pomorskim do poziomu 2,47870 MW i redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów takich jak CO, CO2 czy SO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej ze źródeł fotowoltaicznych.

 

Beneficjent: Gmina Starogard Gdański, Partner projektu: Gmina Bobowo

 

Tablice informacyjne i pamiątkowe muszą być wykonane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki (w szczególności str. 68-70) umieszonej na stronie internetowej 

http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/233706/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_lip2017.pdf/64a9841c-76ae-49fa-ad95-415e1be50715

 

Wszystkie tablice pamiątkowe i informacyjne, a w szczególności wszystkie napisy i znaki muszą być odporne na warunki pogodowe, w związku z tym że będą zlokalizowane na zewnątrz budynków.

 IV.            Montaż 2 tablic pamiątkowych dt. projektu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” przy ścieżce pieszo-rowerowej w Kręgu i Żabnie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Obie te tablice należy zamontować na wolnostojących konstrukcjach wsporniczych.

Fakturowanie za każdą usługę musi być oddzielne do każdego projektu i każdej z Gmin.

 

  1. Kryterium wyboru oferty:  cena i termin dostawy

Kryterium, zasady punktacji

Maksymalna liczba punktów

  1. A.     Cena

60

  1. B.     Skrócenie terminu dostawy zamówienia do 3 dni od podpisania umowy

40

RAZEM:

100

 

Podana w ofercie cena oferty (A) musi być ceną brutto, wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku;

Metodologia wyliczenia punktacji:

Cena najniższa/cena badana x 60 pkt

 

Skrócony termin dostawy do 3 dni – 40 pkt

Termin dostawy 4-7 dni – 0 pkt.

 

Punkty będą obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

  1. Oferty można składać do dnia 30.10.2019r. do godz. 14.15, wyłącznie w formie pisemnej.

Ofertę można dostarczyć pocztą lub osobiście (potwierdzenie przyjęcia powinno być zawsze podpisane przez Zamawiającego).

 

  1. Miejsce dostarczenia ofert:

            Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański,             Pok. 201 (Sekretariat).

 

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

30.10.2019r. do godz. 14.30., Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9,
83-200 Starogard Gdański, Pok. 310

 

  1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

Informacji na temat zamówienia udziela Bartłomiej Sadowski – Inspektor ds. środków zewnętrznych.

            Nr Tel. (58) 56 250 67, fax. (58) 56 246 41,

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.10.2019r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycyjno-Techniczny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bartłomiej Sadowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2019 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 214
24 października 2019 14:27 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe__tablice_pamiatkowe.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2019 14:26 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany