Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych

Starogard Gdański, dnia 18 kwietnia 2019 r.

 

 

ADM.271.1. 2019

Zaproszenie do składania ofert na

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr ADM. 271.1.2019

Gmina Starogard Gdański działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)– zwanej ustawą PZP oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Starogard Gdański wydany na podstawie zarządzenia Wójta Gminy nr ZP 134/2018 z dnia 17 października 2018 roku, zaprasza do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia:

dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego.

 

I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

                                    NIP 592-207-98-28    

tel.  58 56 250 67 /fax. 58 56 246 41

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,  

do siedziby Gminy Starogard Gdański - budynku Urzędu Gminy przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Artykuły biurowe dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego, do budynku  Urzędu Gminy przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, według cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym (Załącznik nr 1).

2. Artykuły biurowe dostarczane będą w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

3. Artykuły, o których mowa w ofercie cenowej winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) oraz wzór umowy (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji:  od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Do  formularza ofertowego przygotowanego według Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

  1. Formularz cenowy - Załącznik nr 1do zapytania ofertowego.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru zawartego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,  w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim przy ul. Sikorskiego 9 w Biurze podawczym (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 25.04.2019 r. (czwartek) do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie opisanej:

OFERTA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

DLA  GMINY STAROGARD GDAŃSKI 

Nie otwierać przed 25 .04.2019r. godz. 10:30

Termin i miejsce otwarcia ofert – Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, pok. 209, I piętro, dnia 25.04.2019 r. o godzinie 10:30.

 

VII. Kryterium oceny i wyboru ofert:

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto  zamówienia  (sumą składowych poszczególnych pozycji formularza cenowego) zawartą w formularzu cenowym oraz powtórzoną w formularzu ofertowym.

 

VIII. Dodatkowe informacje:

1. Oferty, które wpłyną po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

4. Zamawiający zastrzega sobie, że ilości artykułów wskazane w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Dodatkowych informacji udziela  Magdalena Went pod numerem telefonu 58 562 250 67 wew. 209 oraz adresem e-mail: went@ugstarogard.pl.

 

Załączniki:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

2) Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

3) Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-04-18
Dokument wytworzony przez: Wydział Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Went
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2019 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 232
18 kwietnia 2019 14:07 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2019 14:06 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2019 14:06 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_formularz_cenowy.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany