Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Starogard Gdański

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Starogard Gdański

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Starogard Gdański, ul. Władysława Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, tel. +48 58 250 67, urzad@ugstarogard.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ugstarogard.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. l lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa.

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-08-24
Dokument wytworzony przez: Wydział Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Damian Plewako
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 sierpnia 2018 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 207
03 lipca 2019 14:49 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 14:49 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 sierpnia 2018 08:44 (Damian Plewako) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany