Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 3. kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 4. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 5. kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 6. w przypadku krótszego okresu szkolenia kopie dokumentów potwierdzających ten fakt oraz kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 7. kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 8. wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 9. oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w roku, w którym składany jest wniosek i dwóch poprzednich latach albo oświadczenie o braku takiej pomocy w tym okresie.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim 
ul. Sikorskiego 9 
83-200 Starogard Gdański 
Parter - pokój 101

 

Przez Internet:

Jeśli jesteś zainteresowani elektroniczną formą kontaktu z Urzędem Gminy Starogard Gdański, to prawidłowy kontakt z Urzędem powinien odbyć się za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Co to jest ePUAP

Urząd Gminy Starogard Gdański posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /ugstarogard/skrytka

Załóż profil zaufany

 

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Termin realizacji sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 122).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Starogard Gdański w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy.

 

Uwaga

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Starogard Gdański, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Starogard Gdański, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Nauka zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) do 8 081 zł.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) 254 zł.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-10-05
Dokument wytworzony przez: Wydział Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Rogalska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2017 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 949
11 maja 2018 10:53 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych sprawy.
20 lutego 2018 11:20 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych sprawy.
05 października 2017 11:37 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany