Gminny Zakład Usług Komunalnych

Adres

Jabłowo ul. Szkolna 3

83-211 Jabłowo

Telefon

058 5621608

Stanowiska

Kierownik

Komunikat w sprawie wysokości opłat za dostarczoną wodę oraz odebrane ścieki od dnia 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Komunikat w sprawie wysokości opłat za dostarczoną wodę oraz odebrane ścieki
Gminny Zakład Usług Komunalnych
ul. Szkolna 5, 83-211 Jabłowo
Stacjonarny:(58) 562-16-08; Fax:(58) 562-16-08
e-mail:gzukjablowo@tlen.pl


Jabłowo, dnia 23 czerwca 2014 r.Komunikat


Na podstawie art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w okresie od dnia 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. na terenie Gminy Starogard Gd.:

http://www.bip.starogardgd.ug.pl/wiadomosci/1426/wiadomosc/234454/komunikat_w_sprawie_wysokosci_oplat_za_dostarczona_wode_oraz_ode

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 02.06.2018 r.

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dostępna jest w załącznikach, a także pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-ret-070-11-d-2018-kc.html
Nowa cena obowiązuje od dnia 02.06.2018 r.

Zarządzenie Wójta w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe 30 maj 2018

ZARZĄDZENIE NR GZUK/58/2018
WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późno zm.) oraz art. 24 § l ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się zakaz używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe,
w tym podlewanie ogródków przydomowych, działkowych, napełniania basenów na terenie gminy Starogard
Gdański, w okresie od dnia 30 maja 2018 roku do odwołania w godzinach od godziny 6:00 do 22:00.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. l dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
§ 2. Winni nieprzestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia zostaną pociągnięci do odpowiedzialności
karno-administracyjnej, w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
§ 3. Nadzór i egzekwowanie niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Jabłowie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie
Gminy Starogard Gdański, w BlP oraz zatwierdzeniu przez Radę Gminy Starogard Gdański na najbliższej sesji .

Załączniki

Dokumenty

Działalność Rady Gminy

Działalność Rady Gminy

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2008 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Włodzimierz Bieliński
Ilość wyświetleń: 25344
30 maja 2018 10:45 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych jednostki.
30 maja 2018 10:44 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych jednostki.
30 maja 2018 10:37 (Damian Plewako) - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany