Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości na 2019 rok

 Wzory formularzy obowiązujących od 1.07.2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1104)


 

Uchwała Nr XLII/400/2017 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 


 

 Wzory formularzy obowiązujących do 30.06.2019 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/256/2016 RADY GMINY  STAROGARD GDAŃSKI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy

INRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do deklaracji: DN-1,DR-1,DL-1

 

 

Podatek od nieruchomości na 2019 rok. 


Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

  • właściciel
  • użytkownik wieczysty
  • samoistny posiadacz
  • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości
Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

  • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
  • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.


Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadajacej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy). 


Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

  • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty do 15 marca),

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za styczeń do 31 stycznia, następne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca

- przelewem na rachunek urzędu – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim nr 46 8340 0001 0004 6848 2000 0001 lub w punktach kasowych Banku Spółdzielczego przy ul. Gdańskiej 6, ul. Wybickiego 13 , Galeria Neptun ul. Pomorska 5 i Rynek 8

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-07-02
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Brzoskowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2019 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 925
03 lipca 2019 14:47 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 14:47 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 14:46 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany