Petycje

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

 • Korespondencyjnie na adres:
  Urząd Gminy Starogard Gdański
  ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański z dopiskiem "Petycja"
 • Pocztą elektroniczną:
  - na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP): /ugstargard/skrytka
  W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
  - na adres poczty elektronicznej urzędu urzad@ugstarogard.pl za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP)
 • Osobiście w biurze podwczym (parter), w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 7:15-15:15, w środę w godzinach 7:15-16:15 i w piątek godzinach 7:15-14:15.

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Podstawa prawna

Obowiązujące od 6 września 2015 r. przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014r.) określają zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale "Wolności i prawa polityczne", w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2015 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 1306
25 maja 2020 12:10 (Bożena Filz) - Aktualizacja danych załącznika.
25 maja 2020 12:07 (Bożena Filz) - Aktualizacja danych załącznika.
25 maja 2020 12:03 (Bożena Filz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany