Sołtysów

ZARZĄDZENIE NR ADM/3/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Kolincz w Gminie Starogard Gdański

Zarządzenie Nr ADM/3/2018
Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Kolincz w Gminie Starogard Gdański

Na podstawie § 34 uchwały Rady Gminy Starogard Gdański  nr XLV/485/2014 r. z dnia 21 lipca 2014 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kolincz, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam na dzień 25 lutego 2018 r. (niedziela) w godzinach 800-1600 wybory sołtysa w sołectwie Kolincz.

§ 2. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Kolinczu jest świetlica wiejska w Kolinczu; 83-200 Kolincz, ul. Główna 52.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy - Markowi Kowalskiemu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega  opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Starogard Gdański, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazaniu mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.

 

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Połom

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr ADM/3/2018

Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 4 stycznia 2018r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

Do 10 stycznia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o terminie wyborów, siedzibie obwodowej komisji wyborczej, o terminach zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz godzinach otwarcia lokalu wyborczego.

Do   31  stycznia 2018 r. do godz. 1500

Zgłaszanie kandydatów na sołtysa w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, p. 209.

Do  31  stycznia 2018 r. do godz. 1500

Zgłaszanie kandydatów do obwodowej komisji wyborczej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, p. 209.

Do 9 lutego 2018 r.

Powołanie obwodowej komisji wyborczej.

Sporządzenie spisu wyborców.

Do 9 lutego 2018 r.

Rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa.

Do  23 lutego2018 r.

Zakończenie kampanii wyborczej.

Do  25 lutego 2018 r.

Przekazanie obwodowej komisji wyborczej kart do głosowania i spisów wyborców.

25 lutego 2018 r.

godz. 800-1600

Głosowanie w obwodzie.

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-08
Dokument wytworzony przez: Wydział Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Went / Marek Kowalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2018 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 458
08 stycznia 2018 13:08 Damian Plewako - Dodanie zdjęcia [przechwytywanie.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 12:37 Damian Plewako - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany