Przetargi

Publiczna autobusowa obsługa komunikacyjna mieszkańców Gminy Starogard Gdański

 

 

Starogard Gdański: Publiczna autobusowa obsługa komunikacyjna mieszkańców Gminy Starogard Gdański
Numer ogłoszenia: 58431 - 2009; data zamieszczenia: 03.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Publiczna autobusowa obsługa komunikacyjna mieszkańców Gminy Starogard Gdański.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowozy autobusowe świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Starogard Gdański na określonych trasach i zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10 000 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy oraz niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonywanie oceny spełniania warunków odbędzie się na podstawie wymaganych dokumentów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia Wykonawcy 1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu nieograniczonego, przeprowadzanego przez Zamawiającego - w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, jeśli zostanie przyznany nam kontrakt. 8. Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji Projektu w określonym czasie. 9. Niniejszym oświadczamy, iż obejrzeliśmy teren na którym mają być projektowane drogi oraz infrastruktura 10. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym FORMULARZU OFERTOWYM są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. Upoważniamy ............... [Zamawiający] lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. Dla tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym FORMULARZU OFERTOWYM do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej: .................. 14. Do niniejszego Oświadczenia Wykonawcy dołączone są dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starogardgd.ug.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gd..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gd. Sekretariat, I piętro pokój 19.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-04-03
Dokument wytworzony przez: Wydział Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Rogalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2009 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 3713
09 kwietnia 2009 11:06 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2009 14:42 (Damian Plewako) - Zmiana danych załącznika.
03 kwietnia 2009 14:42 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany