Przetargi

Przebudowa budynku biurowego w Nowej Wsi Rzecznej - IV strefa

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  - NR – 57385-2009

przetarg nieograniczony na „Przebudowa budynku biurowego w Nowej Wsi Rzecznej  - IV strefa ”

 

Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177):

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Starogard Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9

2. Określenia trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony – art. 39 – Ustawy –Prawo zamówień publicznych

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne.

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie w cenie 30,- złotych brutto w tut. Urzędzie Gminy po wystąpieniu pisemnym lub odebrać osobiście.  Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Maria Michel oraz Urszula Szopińska - tel. (0-58) 56-250-67 wewn. 58 lub 62.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie

a) wykonanie  robót budowlanych zgodnie z załączonym przedmiarem robót

b) wykonanie robót instalacyjnych – c.o., wodno-kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych oraz elektrycznych zgodnie z załączonym przedmiarem robót

c)  sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej zadania – atesty na materiały wbudowane, protokoły badań i sprawdzeń wbudowanych urządzeń i wykonanych instalacji itp.

d) przywrócenie do stanu poprzedniego terenu po wszelkich robotach budowlano- montażowych,

e) koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki,

f) organizacja i urządzenie placu budowy

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej  - nie dotyczy

6.  Termin wykonania zamówienia.   

Termin wykonania zamówienia  jest narzucony przez Zamawiającego. Wykonanie zadania w terminie  dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby spełniający wymagania art. 22 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymienione w SIWZ.

8. Informacja na temat wadium.

Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 PLN do 27.04.2009r. godz. 10,00

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena – 100%.

10. Miejsce i termin składania ofert.

  Siedziba Zamawiającego, w Starogardzie Gd. ul. Sikorskiego 9 w pokoju nr 19- sekretariat. 

  Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2009 r. o godzinie 10.00.

11. Termin związania z ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą  zgodnie z art. 85 – Ustawy – prawo zamówień publicznych

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej – Nie dotyczy

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której zamieszczone będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – Nie dotyczy

14. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej – Nie dotyczy

15. . Informacja o przewidywanych zmówieniach z art. 67 – Ustawy P.z.p. – przewiduje się

16. Informacja na temat przewidywanych zamówieniach z art. 134 Ustawy – P.z.p. – nie przewiduje się

17. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona SIWZ - www.starogardgd.pl.

18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – nie dotyczy

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – dokonane uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie na piśmie wszystkim Wykonawcom i jest to dla nich wiążące. (art. 38, pkt. 4, 4a, 4b  Ustawy - Prawo zamówień publicznych)

 

20. Jeżeli w wyniku zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i będzie o tym informował wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz na swojej stronie internetowej.

 

Starogard Gdański, 01.04.2009 r.                                                   

                                                                                                                

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.04.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urszula Szopińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2009 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 2952
03 kwietnia 2009 07:32 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2009 07:31 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2009 07:30 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany