Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 38849-2009 na wykonanie zadania „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowych w gminie Starogard Gdański”

 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm.

 

Zamawiający wyklucza z postępowania jednego wykonawcę:

ECOL-UNICON sp. zo.o.

Ul. Równa 2

80-067 Gdańsk

który złożył Ofertę nr 4

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, określonym w p-cie 5.2.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „W ciągu ostatnich trzech lat od daty ogłoszenia niniejszego przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 1 usługę projektową o tożsamym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu, tj. projekt budowlano-wykonawczy budowy wodociągu o wartości zamówienia nie niższej niż 15 tys. zł. Realizacja tego projektu musi być potwierdzona referencjami lub protokołami odbioru prac projektowych”. Załączone do oferty „Informacje na temat doświadczenia” nie zawierają ani jednego zadania polegającego na wykonaniu projektu budowy wodociągu o tożsamym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu, nie załączono również dokumentu potwierdzającego wykonanie takiego projektu – załączone listy referencyjne dotyczą zadań o innym charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia

Podstawa prawna: art. 24 pkt. 1 ust. 10 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 poz.177.

 

Zamawiający odrzuca Ofertę nr 6 w części dotyczącej zadania nr 3 „Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Klonówka” złożoną przez:

      Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej

      „PROJEKT” sp. z o.o.

ul. Korfantego 9

64-800 Chodzież

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający, w celu wyjaśnienia czy oferta w części dot. zadania nr 3 zawiera rażąco niską cenę, zwrócił się do wykonawcy pismem znak GPK-221/1/2009 z dnia 10.03.2009 r. o udzielenie stosownych wyjaśnień. Wykonawca nie złożył w terminie określonym w piśmie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

Podstawa prawna: art. 90 pkt. 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 poz.177.

 

Dla zadania nr 1: „Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach: Jabłowo-Janowo” Zamawiający wybrał ofertę nr 7  złożoną przez:

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

Gospodarki wodno-Ściekowej

„EKO-WOD”

Ul. Leśna Góra 25/22

80-281 Gdańsk

Oferta nr 7 została wybrana dla zadania nr 1 jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

 

Dla zadania nr 2: „Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach: Rywałd-Najmusy” Zamawiający wybrał ofertę nr 7  złożoną przez:

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

Gospodarki wodno-Ściekowej

„EKO-WOD”

Ul. Leśna Góra 25/22

80-281 Gdańsk

Oferta nr 7 została wybrana dla zadania nr 2 jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

 

Dla zadania nr 3: „Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Klonówka” Zamawiający wybrał ofertę nr 7  złożoną przez:

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

Gospodarki wodno-Ściekowej

„EKO-WOD”

Ul. Leśna Góra 25/22

80-281 Gdańsk

Oferta nr 7 została wybrana dla zadania nr 3 jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

 

Dla zadania nr 4: „Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szpęgawsk” Zamawiający wybrał ofertę nr 7  złożoną przez:

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

Gospodarki wodno-Ściekowej

„EKO-WOD”

Ul. Leśna Góra 25/22

80-281 Gdańsk

Oferta nr 7 została wybrana dla zadania nr 4 jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

 

Pozostałe oferty zostały złożone przez firmy:

Oferta nr 1 :  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego-Wodociągi i Kanalizacja-

                     Zarządzanie, Konsulting – sp. z o.o.

                      Ul. Chodkiewicza 15

                      85-065 Bydgoszcz

Oferta nr 2 :  Tebodin SAP-Projekt sp. z o.o.

                           ul. Tasmowa 7, bud. B

                      02-877 Warszawa

Oferta nr 3:   Biuro Projektów Sanitarnych

                      mgr inż. Łukasz Pruszak

                      Ul. Grunwaldzka 26

                      83-200 Starogard Gdański

Oferta nr 5:   Firma Usługowo-Projektowa

                      Adam Kozłowski

                      Ul. B. Prusa 16A

                      83-200 Starogard Gdański

Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa przedsiębiorstwa

Ilość przyznanych  p-któw za kryterium cena

Ilość przyznanych p-któw ogółem

ZADANIE NR 1

1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego-Wodociągi i Kanalizacja-Zarządzanie, Konsulting – sp. z o.o.

16,10

16,10

2

Tebodin SAP-Projekt sp. z o.o.

34,67

34,67

3

Biuro Projektów Sanitarnych

mgr inż. Łukasz Pruszak

71,23

71,23

5

Firma Usługowo-Projektowa

 Adam Kozłowski

44,83

44,83

6

Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej„PROJEKT” sp. z o.o.

27,66

27,66

7

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

Gospodarki wodno-Ściekowej

„EKO-WOD”

100

100

ZADANIE NR 2

1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego-Wodociągi i Kanalizacja-Zarządzanie, Konsulting – sp. z o.o.

17,64

17,64

2

Tebodin SAP-Projekt sp. z o.o.

56,67

56,67

3

Biuro Projektów Sanitarnych

mgr inż. Łukasz Pruszak

82,93

82,93

5

Firma Usługowo-Projektowa

 Adam Kozłowski

56,67

56,67

6

Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej„PROJEKT” sp. z o.o.

43,71

43,70

7

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

Gospodarki wodno-Ściekowej

„EKO-WOD”

100

100

ZADANIE NR 3

1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego-Wodociągi i Kanalizacja-Zarządzanie, Konsulting – sp. z o.o.

23,41

23,41

2

Tebodin SAP-Projekt sp. z o.o.

61,67

61,67

3

Biuro Projektów Sanitarnych

mgr inż. Łukasz Pruszak

81,50

81,50

5

Firma Usługowo-Projektowa

 Adam Kozłowski

43,94

43,94

7

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

Gospodarki wodno-Ściekowej

„EKO-WOD”

100

100

ZADANIE NR 4

1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego-Wodociągi i Kanalizacja-Zarządzanie, Konsulting – sp. z o.o.

12,13

12,13

2

Tebodin SAP-Projekt sp. z o.o.

26,67

26,67

3

Biuro Projektów Sanitarnych

mgr inż. Łukasz Pruszak

61,54

61,54

5

Firma Usługowo-Projektowa

 Adam Kozłowski

44,94

44,94

6

Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej„PROJEKT” sp. z o.o.

37,74

37,74

7

Usługi Projektowo-Inwestycyjne

Gospodarki wodno-Ściekowej

„EKO-WOD”

100

100

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2009 08:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 3398
20 marca 2009 08:45 (Joanna Rzepka) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany