Przetargi

Budowa drogi gminnej w Koteżach ul. Sokoła Sikorki i Piaskowej

Budowa drogi gminnej w Koteżach –

ul. Sokoła, Sikorki i Piaskowej  gm. Starogard Gdański:


Numer ogłoszenia: 39734 - 2009; data zamieszczenia: 24.02.2009 w BZP
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej w Koteżach - ul. Sokoła, Sikorki i Piaskowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - budowa drogi, (dla kategorii ruchu KR2 ) na ul. Sokoła, Sikorki i Piaskowej w miejscowościach Koteże i Rokocin, j długości 1611,5 m. z jezdnią o szerokości 5,00 m o nawierzchni asfaltowej, ze spadkami poprzecznymi daszkowymi 2%. - budowę chodnika na całej jej długości budowę, zatok autobusowych. - odcinek chodnika i budowę zatoki autobusowej przy drodze gminnej nr 213028G Rokocin -- budowę odwodnienia drogi za pomocą wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej; (kanały o średnicy 40 -20 cm o łącznej długości 1,3 km. 37 studzien chłonnych oraz 57 wpustów. - budowę oświetlenia w ciagu ul. Sikorki, Piaskowej i odcinka drogi gminnej nr 213028G Rokocin-Koteże - przebudowę na odcinku 630 m kabli telekomunikacyjnych kolidujących z układem drogowym. -wykonanie trawników.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000 PLN do 19.03.2009r. godz. 10,00

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu - kryteria kwalifikacyjne oferty. 1. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu formalnych wymogów określonych w rozdziale A punkcie 1 SIWZ oraz spełnieniu następujących minimalnych kryteriów kwalifikacyjnych: 2 .Wykonawcy muszą dysponować aktywami płynnymi i kredytami, po odjęciu innych zobowiązań kontraktowych oraz wszelkiego rodzaju zaliczek, które mogą byc wpłacone w ramach kontraktu, w wysokości nie mniejszej niż 1100 tysięcy złotych. 3. W okresie działalności Wykonawca był głównym wykonawcą przy realizacji co najmniej jednej roboty o tożsamym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu. 4. Informacja dotycząca terminowego zapewnienia podstawowego sprzętu uwzględniająca własny sprzęt, wydzierżawienie, wynajem, itp. obejmującego co najmniej: koparki gąsienicowe lub kołowe min. 2 szt. o poj. łyżki min. 0,4 do 1,2 m3 i koparko- spycharki na podw. ciągnikowym min. 2 szt., samochody ciężarowe samowyładowcze min. 4 szt., równiarkę drogową 1 szt., układarkę asfaltu min. 1 szt. 5. Kierownik Budowy musi dysponować co najmniej trzyletnim doświadczeniem w zakresie robót o równoważnym charakterze i wielkości i w charakterze kierownika;.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 1.1. Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 1.2. Ofertę stanowi formularz ofertowy i inne dokumenty, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna należy złożyć: 1.3.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale E niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wraz Załącznikami, Oświadczenia Wykonawcy, w którym znajdują się następujące oświadczenia (a-i ,k) oraz zaświadczenie ( j): a) Oświadczenie, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; b) Oświadczenie, że Wykonawca posiada pozwolenia i uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli ustawy nakładają na strony obowiązek posiadania takich pozwoleń i uprawnień; c) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia; d) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; e) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. f) Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Budownictwie oraz placem budowy i że przyjmuje je bez zastrzeżeń; g) Oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje się, w razie utrzymania się przy przetargu, podpisać umowę; h) Oświadczenie, że Wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania prac w wymaganym czasie; i) Oświadczenie, że Wykonawca obejrzał miejsce, w gdzie prowadzone będą roboty w Koteżach i ul. Piaskowej na granicy wsi Koteże i Rokocina, gm. Starogard Gdański. j) Aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.). W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki; k) Wykonawca musi zatrudniać min. 20 zarejestrowanych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi z opłaconą składką ZUS. Informacja o ilości osób zatrudnionych - Wykonawca robót dokumentuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia . l.) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego, z wyjątkiem przypadków, w których tacy Wykonawcy uzyskali zgodę na zwolnienie z takich płatności, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych (wydane po ogłoszeniu przetargu); m) zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków w których tacy Wykonawcy uzyskali zgodę na zwolnienie z takich płatności, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych (wydane po ogłoszeniu przetargu); Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt. j,l,m. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wykonawcy zagraniczni powinni przedstawić dokumenty (zaświadczenia według punktów a do j) odpowiednie dla krajów ich zarejestrowania lub oświadczenie, ze takie dokumenty nie są dostępne. Dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 1.3.2. Załącznik nr 1 - Oświadczenia Wykonawcy 1.3.3.Załacznik nr 2 - Informacja na temat zatrudnienia Pracownicy nadzoru technicznego Wykonawcy robót przeznaczeni do realizacji zadania muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Potwierdzone kopie uprawnień personelu technicznego należy dołączyć do oferty oraz zestawienie doświadczenia kierownika budowy. 1.3.4.Załącznik nr 3 - Główne pozycje urządzeń i sprzętu budowlanego - proponowanego do realizacji kontraktu; 1.3.5.Załącznik nr 4 - Informacje na temat dotychczasowego doświadczenia w wykonywaniu prac o podobnym charakterze, wielkości i wartości wykonywanych prac w ciągu ostatnich pięciu lat 1.3.6. Załącznik nr 5 - Informacja o podwykonawcach; propozycje podzlecania (o ile są takie) wszystkich składników prac. Ogólna wartość robót podzleconych nie może być większa niż 50% wartości oferty. 1.3.7.Załącznik nr 6 - Warunki i terminy płatności 1.3.8.Załącznik nr 7 - Dowody na posiadanie kapitału obrotowego, umożliwiającego realizację tego zadania (dostęp do linii kredytowych oraz dostępność innych środków finansowych); 1.3.8. Załącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starogardgd.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański pok.31.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Sikorskiego 9 pok. 19, 83-200 Starogard Gdański..

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 18.04.2009.

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

                                                                               

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                         Stanisław Połom

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.02.2009 r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2009 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 3860
03 marca 2009 14:47 (Marian Firgon) - Zmiana treści dokumnetu.
27 lutego 2009 11:03 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
27 lutego 2009 11:02 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany