Przetargi

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Kokoszkowy i Janin w gminie Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1           Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. /58/ 56 250 67

fax. /58/ 56 246 41

2           Tryb zamówienia

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

3           Określenie sposobu uzyskania SIWZ.

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gdański- www.starogardgd.ug.pl

- SIWZ można również uzyskać odpłatnie Urzędzie Gminy Starogard Gdański w cenie 15zł netto + 22%VAT.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Joanna Rzepka – inspektor d/s. inwestycji - tel. 058-56-250-67, wew. 63

- Maria Michel - naczelnik wydziału GPK - U.G. tel. 058-56-250-67, wew. 58

- Urszula Szopińska – inspektor d/s. inwestycji - tel. 058-56-250-67, wew. 63

4           Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1: opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kokoszkowy, dł. projektowanej sieci ok. 3 200 mb

 Zadanie 2: opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Janin, dł. projektowanej sieci ok. 900 mb

Zakres opracowań:

 1. projekty budowlano-wykonawcze w 5 egz. z częścią instalacyjno-izynieryjną z projektem zagospodarowania terenu, obejmującą sieci i przyłącza oraz z częścią technologiczną ze sprawdzeniem możliwości włączenia projektowanego systemu do istniejącej sieci wodociągowej
 2. opracowania towarzyszące np. operaty wodno-prawne, oceny oddziaływania na środowisko, itp.
 3. ewentualna przebudowa istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem
 4. Ekspertyzy geotechniczne w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania dokumentacji uwzględniające poziom wód gruntowych na danym odcinku.
 5. Kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne branże w 1 egz.
 6. Przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne branże w 5 egz.
 7. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 5 egz.
 8. Wypisy z rejestru gruntów
 9. Niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, w tym uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego o ile będzie wymagane
 10. inwentaryzacje istniejących przyłączy w posesjach w zakresie niezbędnym do projektowania
 11. Przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 12. Przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę
 13. opracowanie mapy do celów projektowych

                 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny i uzgodniony projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz  ze zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 

5           Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym oferty częściowe muszą zawierać minimalny zakres określony poniżej:

Zadanie 1: opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kokoszkowy

    albo:

Zadanie 2: opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Janin

Zamawiający w ramach jednej oferty oceniał będzie każde z zadań osobno. Zamówienie może zostać udzielone w częściach, każde z zadań innemu wykonawcy, w zależności od tego, które zdanie otrzyma najwyższą ilość punktów.

6           Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7           Termin wykonania zamówienia.

7.1            Termin realizacji zamówienia:

Dla zadań 1-2:

Projekt koncepcyjny wraz z przygotowaniem wniosku dla decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: 29.05.2009 r.

Projekt budowlano-wykonawczy wraz z przedmiarami i kosztorysami do 30.09.2009 r.

Pozwolenie na budowę do 15.12.2009 r.

8           Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

8.1            Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest spełnienie kryteriów określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8.2    Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu formalnych wymogów określonych w rozdziale 6.3 oraz spełnieniu następujących minimalnych kryteriów kwalifikacyjnych:

8.2.1W ciągu ostatnich trzech lat od daty ogłoszenia niniejszego przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 1 usługę projektową o tożsamym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu, tj. projekt budowlano-wykonawczy budowy wodociągu o wartości zamówienia nie niższej niż 15 tys. zł. Realizacja tego projektu musi być potwierdzona referencjami lub protokołami odbioru prac projektowych. Wykazane prace wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Dotyczy to również wykazanych opracowań nie potwierdzonych referencjami lub protokołami odbioru

8.2.2Dysponowanie osobami  z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w branży sanitarnej. Należy załączyć potwierdzone kopie uprawnień budowlanych poświadczone za zgodność z oryginałem oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.

9           Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9.1         Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą wykonanie całego zakresu zamówienia lub jego części. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

          Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

9.2         Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą w złotych.

9.3         Ofertę stanowi formularz ofertowy i inne dokumenty, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna należy złożyć:

9.3.1       Wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY” (którego wzorzec przedstawiono w Załączniku nr 1), wraz z „Oświadczeniami Wykonawcy”, w którym znajdują się następujące oświadczenia (a - i) oraz zaświadczenia (j - l):

a)   Oświadczenie, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

b)  Oświadczenie, że Wykonawca posiada pozwolenia i uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli ustawy nakładają na strony obowiązek posiadania takich pozwoleń i uprawnień;

c)   Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;

d)  Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

e)   Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

f)    Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz terenem pod projektowaną infrastrukturę i że przyjmuje je bez zastrzeżeń;

g)   Oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje się, w razie utrzymania się przy  przetargu, podpisać umowę;

h)   Oświadczenie, że Wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania prac w wymaganym czasie;

i)     Oświadczenie, że Wykonawca obejrzał miejsce pod projektowaną infrastrukturę

j)    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87 poz. 605);

k)  Referencje potwierdzające wykonanie projektu budowy wodociągu o tożsamym charakterze co przedmiot zamówienia

l)     Kopie uprawnień budowlanych oraz wpisów do właściwej Izby Zawodowej

Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt. j, k, l mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

 

10        Informacje na temat wadium.

Nie przewiduje się obowiązku wpłaty wadium.

11        Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

12        Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa – Wykonanie projektów  budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Kokoszkowy i Janin w gminie Starogard Gdańskinależy złożyć do dnia 16.03.2009.r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, pok. nr 18. Otwarcie nastąpi w dniu 16.03.2009 r. o godz. 10.15 w pok. nr 22 budynku Urzędu Gminy.

13        Termin związania ofertą.

30 dni

14        Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

nie dotyczy

15        Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

nie dotyczy

16        Informacja o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

17        Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających

18        Zmiany w umowie

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach:

 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

- w przypadku opóźnienia zamawiającego w przekazaniu niezbędnych materiałów i danych do projektowania

- zmian w dokumentacji projektowej lub rozszerzenia zakresu prac przez zamawiającego

-  nie wydania przez właściwy organ w terminie ustawowym zezwolenia na decyzję o realizacji inwestycji drogowej lub innej decyzji administracyjnej, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy

     2.   Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących

           przypadkach:

          -  zmiana przepisów dotyczących płatności za prawidłową realizację zamówienia

          -  wykonanie prac zamiennych – o wartość tych prac

          -  rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji

             przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych prac

 1. Inne zmiany:

   - w zakresie zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą zamawiającego, akceptującą kandydata na to stanowisko

  - w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy, zmiana podwykonawcy na etapie realizacji prac projektowych

 - w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych

 1. Warunki zmian:

- inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego

- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych prac projektowych

- forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2009 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 3222
24 lutego 2009 14:07 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
24 lutego 2009 14:05 (Joanna Rzepka) - Zmiana danych załącznika.
24 lutego 2009 14:04 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany