Przetargi

„Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego ulicy Kwiatowej i Południowej w Kokoszkowach w gminie Starogard”

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1           Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. /58/ 56 250 67

fax. /58/ 56 246 41

2           Tryb zamówienia

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

3           Określenie sposobu uzyskania SIWZ.

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gdański- www.starogardgd.ug.pl

- SIWZ można również uzyskać odpłatnie Urzędzie Gminy Starogard Gdański w cenie 15zł netto + 22%VAT.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Joanna Rzepka – inspektor d/s. inwestycji - tel. 058-56-250-67, wew. 63

- Maria Michel - naczelnik wydziału GPK - U.G. tel. 058-56-250-67, wew. 58

4           Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Kwiatowej i Południowej w Kokoszkowach.

Zakres opracowania:

 1. projekt budowlano-wykonawczy w 5 egz. z podziałem na branże: drogowy, organizacja ruchu na czas budowy, docelowa organizacja ruchu, przebudowa istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym przebiegiem drogi/wjazdu, oświetlenie ulic na odcinkach zabudowanych, odwodnienie drogi, rozwiązanie skrzyżowania ulicy Południowej z drogą wojewódzką nr 222
 2. Ekspertyza geotechniczna w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania dokumentacji
 3. Kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne branże w 1 egz.
 4. Przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne branże w 5 egz.
 5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 5 egz.
 6. Wypisy z rejestru gruntów
 7. Projekt podziału nieruchomości – o ile okaże się wymagane zajęcie nieruchomości spoza pasa drogowego
 8. Niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, w tym uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych, o ile będzie wymagane
 9. Przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 10. Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny i uzgodniony projekt techniczny wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. Projekt powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz  ze zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 

Informacje dodatkowe:

Mapę do celów projektowych zapewnia zamawiający.

 

5           Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6           Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7           Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do 10.09.2009r.

8           Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

8.1            Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest spełnienie kryteriów określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8.2            Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu formalnych wymogów określonych w rozdziale 6.3 oraz spełnieniu następujących minimalnych kryteriów kwalifikacyjnych:

8.2.1W ciągu ostatnich trzech lat od daty ogłoszenia niniejszego przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 1 usługę projektową o tożsamym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu – projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy budowy lub przebudowy drogi o wartości zamówienia nie niższej niż 80 tys. zł. Realizacja tego projektu musi być potwierdzona referencjami lub protokołami odbioru prac projektowych. Wykazane prace wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Dotyczy to również wykazanych opracowań nie potwierdzonych referencjami lub protokołami odbioru

8.2.2Dysponowanie osobami  z uprawnieniami budowlanymi branży drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej. Należy załączyć potwierdzone kopie uprawnień budowlanych poświadczone za zgodność z oryginałem oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.

8.2.3            Wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY” (którego wzorzec przedstawiono w Załączniku nr 1), wraz z „Oświadczeniami Wykonawcy”, w którym znajdują się następujące oświadczenia (a - i) oraz zaświadczenia (j - l):

a)   Oświadczenie, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

b)  Oświadczenie, że Wykonawca posiada pozwolenia i uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli ustawy nakładają na strony obowiązek posiadania takich pozwoleń i uprawnień;

c)   Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;

d)  Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

e)   Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

f)    Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz terenem pod projektowaną infrastrukturę i że przyjmuje je bez zastrzeżeń;

g)   Oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje się, w razie utrzymania się przy  przetargu, podpisać umowę;

h)   Oświadczenie, że Wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania prac w wymaganym czasie;

i)     Oświadczenie, że Wykonawca obejrzał miejsce pod projektowaną infrastrukturę

j)    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87 poz. 605);

k)  Referencje potwierdzające wykonanie projektu budowy lub przebudowy drogi o tożsamym charakterze co przedmiot zamówienia

l)     Kopie uprawnień budowlanych oraz wpisów do właściwej Izby Zawodowej

 

9           Informacje na temat wadium.

Nie przewiduje się obowiązku wpłaty wadium.

10        Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

11        Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa – Wykonanie wielobranżowego projektu  budowlano-wykonawczego ulicy Kwiatowej i Południowej w Kokoszkowach w gminie Starogard Gdański  należy złożyć do dnia 06.02.2009.r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, pok. nr 18. Otwarcie nastąpi w dniu 06.02.2009 r. o godz. 10.15 w pok. nr 22 budynku Urzędu Gminy.

12        Termin związania ofertą.

30 dni

13        Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

nie dotyczy

14        Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

nie dotyczy

15        Informacja o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

16        Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających

17        Zmiany w umowie

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach:

 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

- w przypadku opóźnienia zamawiającego w przekazaniu niezbędnych materiałów i danych do projektowania

- zmian w dokumentacji projektowej lub rozszerzenia zakresu prac przez zamawiającego

-  nie wydania przez właściwy organ w terminie ustawowym zezwolenia na decyzję o realizacji inwestycji drogowej lub innej decyzji administracyjnej, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy

     2.   Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących

           przypadkach:

          -  zmiana przepisów dotyczących płatności za prawidłową realizację zamówienia

          -  wykonanie prac zamiennych – o wartość tych prac

          -  rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji

             przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych prac

 1. Inne zmiany:

   - w zakresie zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą zamawiającego, akceptującą kandydata na to stanowisko

  - w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy, zmiana podwykonawcy na etapie realizacji prac projektowych

 - w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych

 1. Warunki zmian:

- inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego

- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych prac projektowych

- forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2009 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 3226
29 stycznia 2009 08:36 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
29 stycznia 2009 08:35 (Joanna Rzepka) - Usunięcie załącznika.
29 stycznia 2009 08:35 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany