Przetargi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

 

 

 1. Na podstawie art.25, art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

 2. Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

 3. Zadaniem z pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacji świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy dla 17 osób w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2011r.

 4. Przewidywana roczna kwota na realizację zadania – 153 000 zł.

 5. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 6. Podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w pisemnej umowie o realizacji zadania.

 7. Podmioty wyłonione w konkursie są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

 8. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie do 15 stycznia 2010r.

 9. Warunki przyznania dotacji i warunki realizacji zadania określa ustawa o pomocy społecznej.

 10. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art.30 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto do oferty należy dołączyć: statut organizacji, oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji i aktualną listę członków stowarzyszenia lub innego podmiotu.

 11. Oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2008r.do godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ul. Bolesława Prusa 45, w godz. od 8.00 do 15.00, lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem Konkurs otwarty na świadczenie usług i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

 

Podmioty składające ofertę załączają następujące dokumenty:

 • aktualny oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) np.: wypis z KRS,

 • kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania np.: statut,

 • oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymywanych dotacji jednostek samorządu terytorialnego,

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

  W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 1. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia, w formie załącznika do składanej oferty całościowego, szczegółowego programu działania, w zakresie zadania, oraz do przedstawienia szczegółowej, miesięcznej kalkulacji kosztów.

 2. Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dnia 29 grudnia 2008r. o godzinie 10.30, dokona rozstrzygnięcia konkursu, biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania oraz wymagania określone w art.31 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

 3. Komisja dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:

  a) merytorycznej wartości oferty,

  b) społecznego znaczenia inicjatywy,

  c) kosztów wykonania zadań, w tym wysokości wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,

  d)efektów i doświadczeń dotychczasowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami,

  e) merytorycznego przygotowania do realizacji zadań, w tym kwalifikacji osób przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,

  f) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadania,

  g) innowacyjność realizacji projektu.

 4. Wzór oferty, umowy i sprawozdania można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Spolecznej , 83-200 Starogard Gdański ul. Bolesława Prusa 45.

 5. O wynikach konkursu, podmioty które złożyły ofertę w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w terminie do jednego miesiąca od jego rozstrzygnięcia.

 6. Planowana na realizację zadania kwota może podlegać korekcie, po uchwaleniu budżetu.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.

 

mgr Elżbieta Alex

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.11.2008r
Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Alex
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2008 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Włodzimierz Bieliński
Ilość wyświetleń: 3819
26 listopada 2008 14:56 (Włodzimierz Bieliński) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany